Letter to the Hebrews, глава 13

Stăruiţi Ón dragostea frăţească.

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe Óngeri.

Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt Ón lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi Ón trup.

Căsătoria să fie ţinută Ón toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Ónsuşi a zis: ÑNicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.î Aşa că putem zice plini de Óncredere: ÑDomnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?î Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuv‚ntul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sf‚rşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi Ón veci!

Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de Ónvăţături străine; căci este bine ca inima să fie Óntărită prin har, nu prin m‚ncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. ñ Noi avem un altar, din care n-au drept să măn‚nce cei ce fac slujbă Ón cort.

Œn adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror s‚nge este adus de marele preot Ón Locul prea sf‚nt, pentru păcat, Ñsunt arse de tot afară din tabără.î De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu Ónsuşi s‚ngele Său, a pătimit dincolo de poartă.

Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să suferim ocara Lui.

Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem Ón căutarea celei viitoare.

Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Œi plac.

Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspin‚nd, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.

Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem Óncredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine Ón toate lucrurile.

Mai ales vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu Ónapoiat mai cur‚nd.

Dumnezeul păcii, care, prin s‚ngele legăm‚ntului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăv‚rşiţi Ón orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze Ón noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava Ón vecii vecilor! Amin.

Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuv‚nt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.

Să ştiţi că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine cur‚nd, voi veni Ómpreună cu el să vă văd.

Spuneţi sănătate tuturor mai marilor voştri şi tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate.

Harul să fie cu voi cu toţi! Amin.