Book of Isaiah, глава 36

Œn al patrusprezecelea an al Ómpăratului Ezechia, Sanherib, Ómpăratul Asiriei, s-a suit Ómpotriva tuturor cetăţilor Óntărite ale lui Iuda şi le-a luat.

Şi Ómpăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la Ómpăratul Ezechia, pe Rabşache, cu o puternică oştire. Rabşache s-a oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul ogorului Ónălbitorului.

Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei Ómpăratului, s-a dus la el, cu logofătul Şebna, şi cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul (arhivarul).

Rabşache le-a zis: ÑSpuneţi lui Ezechia: ,Aşa vorbeşte marele Ómpărat, Ómpăratul Asiriei: ,Ce este Óncrederea aceasta, pe care te bizui?í Eu Óţi spun că acestea sunt vorbe Ón v‚nt: pentru război trebuie chibzuinţă şi putere. Œn cine ţi-ai pus dar Óncrederea, de te-ai răsculat Ómpotriva mea?

Iată, ai pus-o Ón Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă, care Ónţeapă şi străpunge m‚na oricui se sprijineşte pe ea! Aşa este Faraon, Ómpăratul Egiptului, pentru toţi cei ce se Óncred Ón el.

Dar poate că Ómi vei spune: ,Ne Óncredem Ón Domnul, Dumnezeul nostru!í Dar nu este El acela ale cărui Ónălţimi şi altare le-a Óndepărtat Ezechia, zic‚nd lui Iuda şi Ierusalimului: ,Să vă Ónchinaţi Ónaintea acestui altar?í Acum fă o Ónvoială cu stăp‚nul meu, Ómpăratul Asiriei, şi-ţi voi da două mii de cai; să vedem dacă poţi face rost de călăreţi ca să Óncalece pe ei!

Cum ai putea să stai tu Ómpotriva unei singure căpetenii, dintre cei mai neÓnsemnaţi slujitori ai stăp‚nului meu? Şi totuşi tu Óţi pui Óncrederea Ón Egipt pentru care şi pentru călăreţi.

Şi apoi, fără voia Domnului m-am suit eu Ómpotriva ţării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis: ,Suie-te Ómpotriva ţării acesteia, şi nimiceşte-o!î Eliachim, Şebna şi Ioah au zis lui Rabşache: ÑVorbeşte robilor tăi Ón limba aramaică, fiindcă o Ónţelegem; nu ne vorbi Ón limba evreiască, Ón auzul poporului care este pe zid.î Rabşache a răspuns: ÑOare stăp‚nului tău şi ţie m-a trimis stăp‚nul meu să spun aceste cuvinte? Nu m-a trimis el să le spun oamenilor acestora, care şed pe zid ca să-şi măn‚nce balega şi să-şi bea udul Ómpreună cu voi?î Apoi Rabşache a Ónaintat şi a strigat cu toată puterea lui Ón limba evreiască: ÑAscultaţi cuvintele marelui Ómpărat, Ómpăratul Asiriei!

Aşa vorbeşte Ómpăratul: ,Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească.

Nu vă lăsaţi m‚ng‚iaţi de Ezechia cu Óncrederea Ón Domnul, c‚nd vă zice: ,Domnul ne va izbăvi, şi cetatea aceasta nu va fi dată Ón m‚inile Ómpăratului Asiriei.í Nu ascultaţi pe Ezechia. Căci aşa vorbeşte Ómpăratul Asiriei: ,Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie, şi fiecare din voi va m‚nca din via lui şi din smochinul lui, şi va bea apă din f‚nt‚na lui, p‚nă voi veni, şi vă voi lua Óntr-o ţară ca a voastră, Óntr-o ţară plină de gr‚u şi de vin, o ţară plină de p‚ine şi de vii.í Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, c‚nd vă zice: ,Domnul ne va izbăvi.í Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din m‚na Ómpăratului Asiriei?

Unde sunt dumnezeii Hamatului şi Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Şi unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din m‚na mea?

Dintre toţi dumnezeii acestor ţări, care din ei şi-au izbăvit ţara din m‚na mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din m‚na mea?î Dar ei au tăcut, şi nu i-au răspuns o vorbă; căci Ómpăratul dăduse porunca aceasta: ÑSă nu-i răspundeţi!î Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei Ómpăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia, cu hainele sf‚şiate, şi i-au spus cuvintele lui Rabşache.