Book of Isaiah, глава 39

Œn acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, Ómpăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi Ónsănătoşirea lui.

Ezechia s-a bucurat, şi a arătat trimişilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, miresmele şi untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme, şi tot ce se afla Ón vistieriile lui: n-a rămas nimic Ón casa şi Ón ţinuturile lui, pe care să nu li-l fi arătat.

Proorocul Isaia a venit apoi la Ómpăratul Ezechia, şi l-a Óntrebat: ÑCe au spus oamenii aceia, şi de unde au venit la tine?î Ezechia a răspuns: ÑAu venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.î Isaia a mai zis: ÑCe au văzut Ón casa ta?î Ezechia a răspuns: ÑAu văzut tot ce este Ón casa mea: n-a rămas nimic Ón vistieriile mele, pe care să nu li-l fi arătat.î Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ÑAscultă cuv‚ntul Domnului oştirilor!

,Iată, vor veni vremurile c‚nd vor duce Ón Babilon tot ce este Ón casa ta şi tot ce au str‚ns părinţii tăi p‚nă Ón ziua de azi; nimic nu va răm‚ne, zice Domnul.

,Şi vor lua din fiii tăi, ieşiţi din tine, pe care-i vei naşte, ca să-i facă fameni Ón casa Ómpăratului Babilonului.î Ezechia a răspuns lui Isaia: ÑCuv‚ntul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun. Căci, a adăugat el, măcar Ón timpul vieţii mele va fi pace şi linişte!î