Book of Isaiah, глава 45

ÑAşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de m‚nă, ca să doboare neamurile Ónaintea lui, şi să dezlege br‚ul Ómpăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai Ónchidă: ,Eu voi merge Ónaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfăr‚ma uşile de aramă, şi voi rupe zăvoarele de fier.

Œţi voi da vistierii ascunse, bogăţii Óngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.

Din dragoste pentru robul Meu Iacov, şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, Ónainte ca tu să Mă cunoşti.

Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am Óncins, Ónainte ca tu să Mă cunoşti.

Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui p‚nă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul.

Eu Óntocmesc lumina, şi fac Óntunericul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.

Să picure cerurile de sus şi să ploaie norii neprihănirea! Să se deschidă păm‚ntul, să dea din el m‚ntuirea, şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.î ÑVai de cine se ceartă cu Făcătorul său! ñ Un ciob dintre cioburile păm‚ntului! ñ Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: ,Ce faci?í Şi lucrarea ta zice ea despre tine: ,El n-are m‚ini?í Vai de cine zice tatălui său: ,Pentru ce m-ai născut?í Şi mamei sale: ,Pentru ce m-ai făcut?î Aşa vorbeşte Domnul, Sf‚ntul lui Israel, şi Făcătorul său: ,Vrea cineva să Mă Óntrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea m‚inilor Mele?

Eu am făcut păm‚ntul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu m‚inile Mele am Óntins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.

Eu am ridicat pe Cir, Ón dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Œmi va zidi iarăşi cetatea, şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice Domnul oştirilor.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑC‚ştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei şi ale Sabeenilor, oameni de statură Ónaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece Ónlănţuite, se vor Ónchina Ónaintea ta, şi-ţi vor zice rug‚ndu-te: ,Numai la tine se află Dumnezeu, şi nu este alt Dumnezeu afară de El.î Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, M‚ntuitorule!

Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor.

Dar Israel va fi m‚ntuit de Domnul, cu o m‚ntuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici Ónfruntaţi, Ón veci.

Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a Óntocmit păm‚ntul, l-a făcut şi l-a Óntărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a Óntocmit ca să fie locuit: ÑEu sunt Domnul, şi nu este altul!

Eu n-am vorbit Ón ascuns, Óntr-un colţ Óntunecos al păm‚ntului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ,Căutaţi-Mă Ón zadar!í Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.î ÑStr‚ngeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă Ómpreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N-au nici o pricepere cei ce Óşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să-i m‚ntuiască.

Spuneţi-le, şi aduceţi-i Óncoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la Ónceput, şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu dec‚t Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi m‚ntuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.

Œntoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi m‚ntuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile păm‚ntului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.

Pe Mine Œnsumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuv‚ntul Meu nu va fi luat Ónapoi: orice genunchi se va pleca Ónaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine.

,Numai Ón Domnulí, Mi se va zice, ,locuieşte dreptatea şi puterea; la El vor veni, şi vor fi Ónfruntaţi toţi cei ce erau m‚niaţi Ómpotriva Lui.

Œn Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.î