Book of Isaiah, глава 47

ÑPogoară-te şi şezi Ón ţăr‚nă, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe păm‚nt, fără scaun de domnie, fiica Haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută.

Ia pietrele de moară, şi macină făină; scoate-ţi marama, ridică-ţi poala rochiei, descoperă-ţi picioarele, treci r‚urile!

Goliciunea ţi se va descoperi, şi ţi se va vedea ruşinea. Œmi voi răzbuna, şi nu voi cruţa pe nimeni.î ñ ÑRăscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oştirilor, Sf‚ntul lui Israel.î ñ ÑŞezi Óntr-un colţ, şi taci, fata Haldeilor! căci nu te vor mai numi Ómpărăteasa Ómpărăţiilor.

Mă m‚niasem pe poporul Meu, Œmi p‚ngărisem moştenirea, şi-i dădusem Ón m‚inile tale: dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul asupra bătr‚nului.

Tu ziceai: ,Œn veci voi fi Ómpărăteasă!í şi nu te-ai g‚ndit, nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sf‚rşească.

Ascultă Ónsă acum, tu cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă şi zici Ón inima ta: ,Eu, şi numai eu, nu voi fi niciodată văduvă, şi nu voi fi niciodată lipsită de copii!í Şi totuşi aceste două lucruri ţi se vor Ónt‚mpla deodată, Ón aceeaşi zi: şi pierderea copiilor şi văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, Ón ciuda tuturor vrăjitoriilor tale şi multelor tale desc‚ntece.

Căci te Óncredeai Ón răutatea ta şi ziceai: ,Nimeni nu mă vede!í Œnţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai Ón inima ta: ,Eu şi numai eu.í De aceea nenorocirea va veni peste tine, fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine, fără s-o poţi Ómpăca; şi deodată va veni peste tine prăpădul, pe neaşteptate.

Vino dar cu desc‚ntecele tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai Ónchinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti.

Te-ai obosit tot Óntreb‚nd: să se scoale dar şi să te scape cei ce Ómpart cerul, care p‚ndesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se Ónt‚mple!

Iată-i, au ajuns ca miriştea, pe care o arde focul, şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune, la care se Óncălzeşte cineva, nici un foc, la care stă.

Aşa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i Óntrebi. Şi cei cu care ai făcut negoţ din tinereţea ta se vor risipi fiecare Óntr-o parte: şi nu va fi nimeni care să-ţi vină Ón ajutor.î