Book of Isaiah, глава 49

ÑAscultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din s‚nul mamei şi M-a numit de la ieşirea din p‚ntecele mamei.

Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra m‚inii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns Ón tolba Lui cu săgeţi, şi Mi-a zis: ,Israele, Tu eşti Robul Meu, Ón care Mă voi slăvi.í Şi Eu Mă g‚ndeam: ,Degeaba am muncit, Ón zadar şi fără folos Mi-am istovit puterea.í Dar dreptul Meu este la Domnul, şi răsplata Mea la Dumnezeul Meu.

Şi acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a Óntocmit din p‚ntecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc Ónapoi la El pe Iacov, şi pe Israel, care este Óncă Ómprăştiat; căci Eu sunt preţuit Ónaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.

El zice: ,Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci Ónapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci m‚ntuirea p‚nă la marginile păm‚ntului.

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sf‚ntul lui Israel, către Cel dispreţuit şi ur‚t de popor, către Robul celor puternici: ,Œmpăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la păm‚nt şi se vor Ónchina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sf‚ntului lui Israel, care Te-a ales.î ÑAşa vorbeşte mai departe Domnul: ,La vremea Óndurării Te voi asculta, şi Ón ziua m‚ntuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legăm‚nt cu poporul, să ridici ţara, şi să Ómparţi moştenirile pustiite; să spui prinşilor de război: ,Ieşiţi!í şi celor ce sunt Ón Óntuneric: ,Arătaţi-vă.í Ei vor paşte pe drumuri şi vor găsi locuri de păşune pe toate coastele.

Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei Ói va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.

Voi preface toţi munţii Mei Ón drumuri, şi drumurile Mele vor fi bine croite.

Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte şi de la apus, iar alţii din ţara Sinim.

Bucuraţi-vă, ceruri! Œnveseleşte-te, păm‚ntule! Izbucniţi Ón strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul m‚ng‚ie pe poporul Său, şi are milă de nenorociţii Lui.î Sionul zicea: ÑM-a părăsit Domnul, şi m-a uitat Domnul!î Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul p‚ntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: Iată că te-am săpat pe m‚inile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna Ónaintea ochilor Mei!

Fiii tăi aleargă; dar cei ce te dăr‚maseră şi te pustiiseră vor ieşi din mijlocul tău.

Ridică-ţi ochii de jur Ómprejur, şi priveşte: toţi aceştia se str‚ng, vin la tine.î ÑPe viaţa Mea, zice Domnul, că te vei Ómbrăca cu toţi aceştia ca şi cu o podoabă, şi te vei Óncinge cu ei ca o mireasă.

Căci locurile tale pustiite şi pustii, ţara ta nimicită, vor fi str‚mte pentru locuitorii tăi; şi cei ce voiau să te măn‚nce se vor depărta.

Fiii aceştia, de care ai fost lipsit, vor spune mereu la urechile tale: ,Locul este prea str‚mt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă aşez.í Şi vei zice Ón inima ta: ,Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii, şi stearpă; eram roabă, izgonită: cine i-a crescut? Rămăsesem singură: unde erau aceştia?í De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, voi face neamurilor semn cu m‚na, şi-Mi voi Ónălţa steagul spre popoare; ele vor aduce Ónapoi pe fiii tăi Ón braţele lor, şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.

Te vor hrăni Ómpăraţi, şi Ómpărătesele lor te vor alăpta. Se vor Ónchina cu faţa la păm‚nt Ónaintea ta, şi vor linge ţăr‚na de pe picioarele tale, ca să ştii că Eu sunt Domnul, şi că cei ce nădăjduiesc Ón Mine nu vor fi daţi de ruşine.î ÑSe poate lua prada celui puternic? Şi poate să scape cel prins din prinsoare? ñ ,Da, zice Domnul, prada celui puternic Ói va fi luată, şi cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta Ómpotriva vrăjmaşilor tăi, şi voi scăpa pe fiii tăi.

Eu voi da asupritorilor tăi să-şi măn‚nce carnea, şi se vor Ómbăta ca de must de Ónsuşi s‚ngele lor. Şi va şti orice făptură, că Eu sunt Domnul, M‚ntuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.î