Book of Isaiah, глава 5

Voi c‚nta Preaiubitului meu, c‚ntarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie, pe o c‚mpie foarte mănoasă.

I-a săpat păm‚ntul, l-a curăţit de pietre, şi a sădit Ón el viţele cele mai alese. A zidit un turn Ón mijlocul ei, şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.

ÑAcum dar, ñ zice Domnul ñ locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi Óntre Mine şi via Mea!

Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, c‚nd Eu mă aşteptam să facă struguri buni?

Vă voi spune Ónsă acum, ce voi face viei Mele: Ói voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; Ói voi surpa zidul, ca să fie călcată Ón picioare; o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată, spini şi mărăcini vor creşte Ón ea! Voi porunci şi norilor, să nu mai ploaie peste ea.î Via Domnului oştirilor este casa lui Israel, şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aştepta la judecată, şi c‚nd colo, iată s‚nge vărsat! ñ Se aştepta la dreptate, şi c‚nd colo, iată strigăte de apăsare!

Vai de cei ce Ónşiră casă l‚ngă casă şi lipesc ogor l‚ngă ogor, p‚nă nu mai răm‚ne loc, şi locuiesc Ón mijlocul ţării!

Iată ce mi-a descoperit Domnul oştirilor: ÑHotăr‚t, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari şi frumoase nu vor mai fi locuite.

Chiar zece pogoane de vie nu vor da dec‚t un bat, şi un omer de săm‚nţă nu va da dec‚t o efă.

Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare, şi şed p‚nă t‚rziu noaptea şi se Ónfierb‚ntă de vin!

Harfa şi alăuta, timpana, flautul şi vinul le Ónveselesc ospeţele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului, şi nu văd lucrul m‚inilor Lui.

De aceea poporul meu va fi dus pe neaşteptate Ón robie; boierimea lui va muri de foame, şi gloata lui se va usca de sete.

De aceea Óşi şi deschide locuinţa morţilor gura, şi Óşi lărgeşte peste măsură g‚tlejul, ca să se pogoare Ón ea măreţia şi bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă şi veselă.

Şi astfel, cei mici vor fi dobor‚ţi, cei mari vor fi smeriţi, şi privirile trufaşe vor fi plecate.

Dar Domnul oştirilor va fi Ónălţat prin judecată, şi Dumnezeul cel sf‚nt va fi sfinţit prin dreptate.

Acolo vor paşte mieii ca pe imaşul lor, şi păstori pribegi vor m‚nca moşiile prăpădite ale bogaţilor.

Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii, şi păcatul, cu şleaurile unei căruţe, şi zic: ,Să-Şi grăbească, să-Şi facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotăr‚rea Sf‚ntului lui Israel şi să se aducă la Óndeplinire, ca s-o cunoaştem!î Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, care spun că Óntunericul este lumină, şi lumina Óntuneric, care dau amărăciunea Ón loc de dulceaţă, şi dulceaţa Ón loc de amărăciune!

Vai de cei ce se socotesc Ónţelepţi, şi se cred pricepuţi!

Vai de cei tari c‚nd este vorba de băut vin, şi viteji c‚nd este vorba de amestecat băuturi tari; care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, şi iau drepturile celor nevinovaţi!

De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriştea, şi cum arde flacăra iarba uscată, tot aşa: ca putregaiul le va fi rădăcina lor, şi floarea li se va risipi Ón v‚nt ca ţăr‚na, căci au nesocotit legea Domnului oştirilor, şi au dispreţuit cuv‚ntul Sf‚ntului lui Israel.

De aceea Se şi aprinde Domnul de m‚nie Ómpotriva poporului Său, Œşi Óntinde m‚na Ómpotriva lui, şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupurile moarte stau ca noroiul Ón mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, m‚nia Lui nu se potoleşte, şi m‚na Lui este Óncă Óntinsă.

El ridică un steag popoarelor Óndepărtate, şi le fluieră de la un capăt al păm‚ntului: şi iată-le, vin repede şi uşor.

Nici unul nu este obosit, nici unul nu şovăie de oboseală, nici unul nu dormitează, nici nu doarme; nici unuia nu i se descinge br‚ul de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la Óncălţăminte.

Săgeţile lor sunt ascuţite, şi toate arcurile Óncordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene, şi roţile carelor lor parcă sunt un v‚rtej.

Răcnesc ca nişte lei, mugesc ca nişte pui de lei; sforăie şi apucă prada, o iau cu ei, şi nimeni nu vine Ón ajutor.

Œn ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uit‚ndu-se la păm‚nt, nu vor vedea dec‚t Óntuneric şi str‚mtorare, iar lumina se va Óntuneca Ón norii lui.î