Book of Isaiah, глава 54

ÑBucură-te, stearpo, care nu mai naşti! Izbucneşte Ón strigăte de bucurie şi veselie, tu care nu mai ai durerile naşterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi dec‚t fiii celei măritate, zice Domnul.î ÑLărgeşte locul cortului tău; şi Óntinde Ónvelitoarele locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile, şi Óntăreşte-ţi ţăruşii!

Căci te vei Óntinde la dreapta şi la st‚nga, săm‚nţa ta va cotropi neamurile, şi va locui cetăţile pustii.

Nu te teme, căci nu vei răm‚ne de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine; ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale, şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sf‚ntul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul Óntregului păm‚nt, căci Domnul te cheamă Ónapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima Óntristată, ca pe o nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău.î ÑC‚teva clipe te părăsisem, dar te voi primi Ónapoi cu mare dragoste.

Œntr-o izbucnire de m‚nie, Œmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi Óndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

Şi lucrul acesta va fi pentru Mine ca şi cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe păm‚nt, tot aşa jur că nu Mă voi mai m‚nia pe tine şi nu te voi mai mustra.

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legăm‚ntul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.î ÑNenorocito, bătuto de furtună, şi nem‚ng‚iato! Iată, Óţi voi Ómpodobi pietrele scumpe cu antimoniu, şi-ţi voi da temelii de safir.

Œţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe, şi tot ocolul de nestemate.

Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.

Vei fi Óntărită prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine.

Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni Ómpotriva ta va cădea sub puterea ta.î ÑIată, Eu am făcut pe meşterul, care suflă cărbunii Ón foc, şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s-o sfăr‚me.

Orice armă făurită Ómpotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată Ómpotriva ta, o vei os‚ndi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este m‚ntuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.î