Book of Isaiah, глава 56

ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci m‚ntuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.

Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care răm‚ne statornic Ón el, păzind Sabatul, ca să nu-l p‚ngărească, şi stăp‚nindu-şi m‚na, ca să nu facă nici un rău!

Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: ,Domnul mă va despărţi de poporul Său!í Şi famenul să nu zică: ,Iată, eu sunt un copac uscat!í Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui Ón legăm‚ntul Meu, le voi da Ón Casa Mea şi Ónăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune dec‚t fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.

Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l p‚ngărească, şi vor stărui Ón legăm‚ntul Meu, Ói voi aduce la muntele Meu cel sf‚nt, şi-i voi umple de veselie Ón Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.î Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care str‚nge pe cei risipiţi ai lui Israel: ÑVoi mai str‚nge şi alte popoare la cei str‚nşi acum din el.î ÑVeniţi toate fiarele de pe c‚mp, veniţi de m‚ncaţi, toate fiarele din pădure!

Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte c‚ini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi, şi le place să doarmă.

Totuşi sunt nişte c‚ini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi Óşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: ñ ,Veniţi, ñ zic ei ñ am să caut vin, şi ne vom Ómbăta cu băuturi tari! M‚ine vom face tot ca azi, ba Óncă şi mai rău!î ñ