Book of Isaiah, глава 60

ÑScoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.

Căci iată, Óntunericul acoperă păm‚ntul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.

Neamuri vor umbla Ón lumina ta, şi Ómpăraţi Ón strălucirea razelor tale.

Ridică-ţi ochii Ómprejur, şi priveşte: toţi se str‚ng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sunt purtate pe braţe.

C‚nd vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, şi Óţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării se vor Óntoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.

Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromadere din Madian şi Efa; vor veni toţi din Seba, aduc‚nd aur şi tăm‚ie, şi vor vesti laudele Domnului.

Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi Ón slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie, şi casa slavei Mele o voi face şi mai slăvită.

Cine sunt aceia care zboară ca nişte nori, ca nişte porumbei spre porumbarul lor?

Căci, pe Mine Mă aşteaptă ostroavele, şi corăbiile din Tarsis sunt Ón frunte, ca să aducă Ónapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul şi aurul lor, pentru Numele Domnului, Dumnezeului tău, pentru Numele Sf‚ntului lui Israel, care te proslăveşte.

Străinii Óţi vor zidi zidurile, şi Ómpăraţii lor Óţi vor sluji; căci te-am lovit Ón m‚nia Mea, dar, Ón Óndurarea Mea, am milă de tine.

Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi Ónchise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor, şi Ómpăraţii lor cu alaiul lor.

Căci neamul şi Ómpărăţia care nu-ţi vor sluji, vor pieri, şi neamurile acelea vor fi Ón totul nimicite.

Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul şi merişorul (cimişirul), cu toţii laolaltă, ca să Ómpodobească locul sf‚ntului Meu locaş, căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele.

Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi Ónaintea ta, şi toţi cei ce te dispreţuiau se vor Ónchina la picioarele tale; şi te vor numi ,Cetatea Domnuluií, ,Sionul Sf‚ntului lui Israel.í De unde erai părăsită şi ur‚tă, şi nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam Ón neam.

Vei suge laptele neamurilor, vei suge ţ‚ţa Ómpăraţilor; şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul, M‚ntuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.

Œn loc de aramă voi aduce aur, Ón loc de fier voi aduce argint, Ón loc de lemn, aramă, şi Ón loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine, şi să stăp‚nească dreptatea.

Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie Ón ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd Ón ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale ,M‚ntuireí, şi porţile tale ,Laudăí.

Nu soarele Óţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta.

Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai Óntuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sf‚rşi.

Nu vor mai fi dec‚t oameni neprihăniţi Ón poporul tău: ei vor stăp‚ni ţara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea m‚inilor Mele, ca să slujească spre slava Mea.

Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neÓnsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.î