Book of Isaiah, глава 61

ÑDuhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de Óndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să m‚ng‚i pe toţi cei Óntristaţi; să dau celor Óntristaţi din Sion, să le dau o cunună Ómpărătească Ón loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie Ón locul pl‚nsului, o haină de laudă Ón locul unui duh m‚hnit, ca să fie numiţi ,terebinţi ai neprihăniriií, ,un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.î ÑEi vor zidi iarăşi vechile dăr‚mături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor Ónnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam Ón neam.

Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.

Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi m‚nca bogăţiile neamurilor, şi vă veţi făli cu fala lor.

Œn locul ocării voastre, veţi avea Óndoită cinste; Ón locul ruşinii, se vor Ónveseli de partea lor, căci vor stăp‚ni Óndoit Ón ţara lor, şi vor avea o bucurie veşnică.

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor, şi voi Óncheia cu ei un legăm‚nt veşnic.

Săm‚nţa lor va fi cunoscută Óntre neamuri, şi urmaşii lor printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea, vor cunoaşte că sunt o săm‚nţă binecuv‚ntată de Domnul.î ÑMă bucur Ón Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie Ón Dumnezeul Meu; căci M-a Ómbrăcat cu hainele m‚ntuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire Ómpodobit cu o cunună Ómpărătească, şi ca o mireasă, Ómpodobită cu sculele ei.

Căci, după cum păm‚ntul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să Óncolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară m‚ntuirea şi lauda, Ón faţa tuturor neamurilor.î