Book of Isaiah, глава 65

Eram gata să răspund celor ce nu Óntrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: ÑIată-Mă, iată-Mă!î către un neam, care nu chema Numele Meu.

Mi-am Óntins m‚inile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, Ón voia g‚ndurilor lui!

Spre un popor, care nu conteneşte să Mă m‚nie Ón faţă, aduc‚nd jertfe Ón grădini, şi arz‚nd tăm‚ie pe cărămizile de pe acoperiş; care locuieşte Ón morminte, şi petrece noaptea Ón peşteri, m‚nc‚nd carne de porc, şi av‚nd Ón străchini bucate necurate.

Şi care totuşi zice: ÑDă-te Ónapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sf‚nt!îÖ Asemenea lucruri sunt un fum Ón nările Mele, un foc, care arde necontenit!

Iată ce am hotăr‚t Ón Mine: ÑNici g‚nd să tac, ci Ói voi pedepsi; da, Ói voi pedepsi.

Pentru nelegiuirile voastre ñ zice Domnul ñ şi pentru nelegiuirile părinţilor voştri, care au ars tăm‚ie pe munţi, şi M-au batjocorit pe Ónălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.î ÑAşa vorbeşte Domnul: ,După cum c‚nd se găseşte zeamă Óntr-un strugure, se zice: ,Nu-l nimici, căci este o binecuv‚ntare Ón el!í tot aşa, şi Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul.

Voi scoate o săm‚nţă din Iacov, şi din Iuda un moştenitor al munţilor Mei; aleşii Mei vor stăp‚ni ţara, şi robii Mei vor locui Ón ea.

Saronul va sluji ca loc de păşune oilor, şi valea Acor va sluji de culcuş boilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.

Dar pe voi, care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sf‚nt, care puneţi o masă ,Noroculuií, şi umpleţi un pahar Ón cinstea ,Soarteií, vă sortesc sabiei, şi toţi veţi pleca genunchiul ca să fiţi junghiaţi; căci Eu am chemat, şi n-aţi răspuns, am vorbit şi n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău Ónaintea Mea, şi aţi ales ce nu-Mi place.î De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑIată că robii Mei vor m‚nca, iar voi veţi fi flăm‚nzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura şi voi vă veţi ruşina.

Iată că robii Mei vor c‚nta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veţi striga, de durerea pe care o veţi avea Ón suflet, şi vă veţi boci, de m‚hnit ce vă va fi duhul.

Veţi lăsa numele vostru ca blestem aleşilor Mei; şi anume: ,Domnul, Dumnezeu vă va omorÓí, şi va da robilor Săi un alt nume.

Aşa că, cine se va binecuv‚nta Ón ţară, se va binecuv‚nta Ón Dumnezeul adevărului, şi cine va jura Ón ţară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.î ÑCăci iată, Eu fac ceruri noi şi un păm‚nt nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni Ón minte.

Ci vă veţi bucura şi vă veţi Ónveseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul Ón veselie, şi pe poporul lui Ón bucurie.

Eu Ónsumi Mă voi Ónveseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi Ón el de acum nici glasul pl‚nsetelor, nici glasul ţipetelor.

Nu vor mai fi Ón el nici copii cu zile puţine, nici bătr‚ni care să nu-şi Ómplinească zilele. Căci cine va muri la v‚rsta de o sută de ani va fi Óncă t‚năr, şi cel ce va muri Ón v‚rstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.

Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor m‚nca rodul.

Nu vor zidi case, ca altul să locuiască Ón ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le măn‚nce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul m‚inilor lor.

Nu vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o săm‚nţă binecuv‚ntată de Domnul, şi copiii lor vor fi Ómpreună cu ei.

Œnainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; Ónainte ca să isprăvească vorba, Ói voi asculta!

Lupul şi mielul vor paşte Ómpreună, leul va m‚nca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţăr‚nă. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sf‚nt, zice Domnul.î