Book of Isaiah, глава 66

ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi păm‚ntul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?

Toate aceste lucruri, doar m‚na Mea le-a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţaí, ñ zice Domnul. ñ ,Iată spre cine Œmi voi Óndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul m‚hnit, spre cel ce se teme de cuv‚ntul Meu.

Cine junghie un bou ca jertfă, nu este mai bun dec‚t cel ce ucide un om; cine jertfeşte un miel este ca cel ce ar rupe g‚tul unui c‚ine, cine aduce un dar de m‚ncare, este ca cel ce ar vărsa s‚nge de porc, cine arde tăm‚ie, este ca cel ce s-ar Ónchina la idoli; toţi aceştia Óşi aleg căile lor, şi sufletul lor găseşte plăcere Ón ur‚ciunile lor.

De aceea şi Eu, voi alege ce este spre nefericirea lor, şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci c‚nd am chemat Eu, n-au răspuns, şi c‚nd am vorbit Eu, n-au ascultat; ci au făcut ce este rău Ónaintea Mea, şi au ales ce nu-Mi place!î ÑAscultaţi Cuv‚ntul Domnului, voi, care vă temeţi de Cuv‚ntul Lui. Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: ,Să-Şi arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria!í ñ Dar ei vor răm‚ne de ruşine!

Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă vrăjmaşilor lui plata cuvenită!î ÑŒnainte ca să simtă dureri, a născut, şi Ónainte ca să-i vină suferinţele, a dat naştere unui fiu.

Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară Óntr-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii!

ÑAş putea să deschid p‚ntecele mamei, şi să nu las să nască? zice Domnul. ñ Eu care fac să nască, aş putea să Ómpiedic oare naşterea?î zice Dumnezeul tău.

ÑBucuraţi-vă Ómpreună cu Ierusalimul, şi Ónveseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; Ómpărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi pl‚ns, ca să fiţi săturaţi, b‚nd laptele m‚ng‚ierilor lui, ca să vă desfătaţi Ón totul de plinătatea slavei lui.

Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, voi Óndrepta spre el pacea ca un r‚u, şi slava neamurilor ca un p‚r‚u ieşit din matcă, şi veţi fi alăptaţi; veţi fi purtaţi Ón braţe, şi dezmierdaţi pe genunchi.

Cum m‚ng‚ie pe cineva mama sa, aşa vă voi m‚ng‚ia Eu; da, veţi fi m‚ng‚iaţi Ón Ierusalim!

Şi c‚nd veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura, şi oasele voastre vor prinde putere ca iarba.î ñ Domnul Œşi va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I simtă m‚nia.

ÑCăci iată, Domnul vine Óntr-un foc, şi carele Lui sunt ca un v‚rtej; Œşi preface m‚nia Óntr-un jăratic, şi ameninţările Ón flăcări de foc.

Căci cu foc Œşi aduce Domnul la Óndeplinire judecăţile, şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.

Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc Ón grădini, merg‚nd unul c‚te unul, Ón mijlocul celor ce măn‚ncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri ur‚cioase, toţi aceia vor pieri, ñ zice Domnul. ñ ,Eu pedepsesc faptele şi g‚ndurile lor! Dar vine vremea c‚nd voi str‚nge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.

Şi voi pune un semn Óntre ele, şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, Ón ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine, şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri.

Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului, pe cai, Ón care şi pe tărgi, pe cat‚ri şi pe dromadere, la muntele Meu cel sf‚nt, la Ierusalim ñ zice Domnul ñ cum Óşi aduc copiii lui Israel darurile de m‚ncare, Óntr-un vas curat, la Casa Domnului.

Şi voi lua şi dintre ei, pe unii ca preoţi şi Leviţi, ñ zice Domnul.

Căci după cum cerurile cele noi, şi păm‚ntul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui Ónaintea Mea ñ zice Domnul ñ aşa va dăinui şi săm‚nţa voastră şi numele vostru.

Œn fiecare lună nouă şi Ón fiecare Sabat, va veni orice făptură să se Ónchine Ónaintea Mea, ñ zice Domnul. ñ ,Şi c‚nd vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit Ómpotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.í