Book of James, глава 4

De unde vin luptele şi certurile Óntre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă Ón mădularele voastre?

Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu g‚nd să risipiţi Ón plăcerile voastre.

Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască Ón noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.

Dar, Ón schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ÑDumnezeu stă Ómpotriva celor m‚ndri, dar dă har celor smeriţi.î Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Œmpotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă m‚inile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima Ómpărţită!

Simţiţi-vă ticăloşia; t‚nguiţi-vă şi pl‚ngeţi! R‚sul vostru să se prefacă Ón t‚nguire, şi bucuria voastră Ón Óntristare: Smeriţi-vă Ónaintea Domnului, şi El vă va Ónălţa.

Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate, sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti Ómplinitor al Legii, ci judecător.

Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să m‚ntuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?

Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: ÑAstăzi sau m‚ine ne vom duce Ón cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom c‚ştiga!î Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de m‚ine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi dec‚t un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. ñ Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: ÑDacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.î Pe c‚nd acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea.

Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săv‚rşeşte un păcat!