Book of James, глава 5

Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Pl‚ngeţi şi t‚nguiţi-vă, din pricina nenorocirilor, care au să vină peste voi.

Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.

Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă Ómpotriva voastră: ca focul are să vă măn‚nce carnea! V-aţi str‚ns comori Ón zilele din urmă!

Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat c‚mpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin Ónşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.

Aţi trăit pe păm‚nt Ón plăceri şi Ón desfătări. V-aţi săturat inimile chiar Óntr-o zi de măcel.

Aţi os‚ndit, aţi omor‚t pe cel neprihănit, care nu vi se Ómpotrivea!

Fiţi dar Óndelung răbdători, fraţilor, p‚nă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a păm‚ntului, şi o aşteaptă cu răbdare, p‚nă primeşte ploaie timpurie şi t‚rzie.

Fiţi şi voi Óndelung răbdători, Óntăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

Nu vă pl‚ngeţi unii Ómpotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit Ón Numele Domnului.

Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sf‚rşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de Óndurare.

Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe păm‚nt, nici cu vreun altfel de jurăm‚nt. Ci Ñdaî al vostru să fie Ñdaî; şi Ñnuî să fie Ñnuî, ca să nu cădeţi sub judecată.

Este vreunul printre voi Ón suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să c‚nte c‚ntări de laudă!

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii (sau: bătr‚nii) bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn Ón Numele Domnului.

Rugăciunea făcută cu credinţă va m‚ntui pe cel bolnav, şi Domnul Ól va Ónsănătoşa; şi dacă a făcut păcate, Ói vor fi iertate.

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu ploaie, şi n-a plouat deloc Ón ţară trei ani şi şase luni.

Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi păm‚ntul şi-a dat rodul.

Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l Óntoarce un altul, să ştiţi că cine Óntoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va m‚ntui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.