Book of Judges, глава 1

După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au Óntrebat pe Domnul, şi au zis: ÑCine dintre noi să se suie Ónt‚i Ómpotriva Canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?î Domnul a răspuns: ÑIuda să se suie; iată că am dat ţara Ón m‚inile lui.í Şi Iuda a zis fratelui său Simeon: ÑSuie-te Ómpreună cu mine Ón ţara care mi-a căzut la sorţ, şi să luptăm Ómpotriva Canaaniţilor; şi voi merge şi eu cu tine Ón ţara care ţi-a căzut la sorţ.î Şi Simeon s-a dus cu el.

Iuda s-a suit, şi Domnul a dat pe Canaaniţi şi pe Fereziţi Ón m‚inile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta Ómpotriva lui, şi au bătut pe Canaaniţi şi Fereziţi.

Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmărit şi l-au prins, şi i-au tăiat degetele cele mari de la m‚ini şi de la picioare.

Adoni-Bezec a zis: ÑŞaptezeci de Ómpăraţi, cu degetele cele mari de la m‚ini şi de la picioare tăiate, str‚ngeau m‚ncare sub masa mea; Dumnezeu Ómi răsplăteşte şi mie cum am făcutî. L-au dus la Ierusalim şi a murit acolo.

Fiii lui Iuda au pornit lupta Ómpotriva Ierusalimului şi l-au luat; l-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au dat foc cetăţii.

Fiii lui Iuda s-au pogor‚t apoi, ca să bată pe Canaaniţi, care locuiau muntele, ţinutul de miazăzi şi c‚mpia.

Iuda a pornit Ómpotriva Canaaniţilor care locuiau la Hebron, numit mai Ónainte Chiriat-Arba; şi a bătut pe Şeşai, pe Ahiman şi Talmai.

De acolo a pornit Ómpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai Ónainte Chiriat-Sefer.

Caleb a zis: ÑVoi da pe fiica mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua.î Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus m‚na pe cetate; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.

C‚nd a intrat ea la Otniel, l-a Óndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogor‚t de pe măgar; şi Caleb i-a zis: ÑCe vrei?î Ea i-a răspuns: ÑDă-mi un dar, căci mi-ai dat un păm‚nt secetos; dă-mi şi izvoare de apă.î Şi Caleb i-a dat Izvoarele de sus şi Izvoarele de jos.

Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din cetatea Finicilor, Ómpreună cu fiii lui Iuda, Ón pustia lui Iuda la miazăzi de Arad, şi s-au dus de s-au aşezat Óntre popor.

Iuda a pornit cu fratele său Simeon, şi au bătut pe Canaaniţi care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăv‚rşire, şi au numit-o Horma (Nimicire).

Iuda a mai pus m‚na pe Gaza şi pe ţinutul ei, pe Ascalon şi pe ţinutul lui, şi pe Ecron şi pe ţinutul lui.

Domnul a fost cu Iuda; şi Iuda a pus stăp‚nire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din c‚mpie, pentru că aveau care de fier.

Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; şi el a izgonit de-acolo pe cei trei fii ai lui Anac.î Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe Iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi Iebusiţii au locuit Ón Ierusalim cu fiii lui Beniamin p‚nă Ón ziua de azi.

Casa lui Iosif s-a suit şi ea Ómpotriva Betelului, şi Domnul a fost cu ei.

Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai Ónainte se chema Luz.

Străjerii au văzut pe un om ieşind din cetate, şi i-au zis: ÑArată-ne pe unde putem intra Ón cetate, şi vom avea milă de tine.î El le-a arătat pe unde ar putea să intre Ón cetate. Şi au trecut cetatea prin ascuţişul sabiei; dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.

Omul acela s-a dus Ón ţara Hetiţilor; a zidit o cetate, şi i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat p‚nă Ón ziua de azi.

Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Iibleam şi satele dimprejurul lui, din Meghido şi satele dimprejurul lui; aşa Ónc‚t Canaaniţii au izbutit să răm‚nă Ón ţara aceasta.

C‚nd Israel a fost destul de tare, a supus pe Canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.

Efraim n-a izgonit pe Canaaniţii care locuiau la Ghezer, şi Canaaniţii au locuit Ón mijlocul lui Efraim la Ghezer.

Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; şi Canaaniţii au locuit Ón mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.

Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob; şi Aşeriţii au locuit Ón mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.

Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat, şi a locuit Ón mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.

Amoriţii au dat Ónapoi Ón munte pe fiii lui Dan, şi nu i-au lăsat să se coboare Ón c‚mpie.

Amoriţii au izbutit să răm‚nă la Har-Heres, la Aialon şi la Şaalbim; dar m‚na casei lui Iosif a apăsat asupra lor, şi au fost supuşi la un bir.

Ţinutul Amoriţilor se Óntindea de la suişul Acrabim, de la Sela, şi Ón sus.