Book of Jeremiah, глава 18

Cuv‚ntul vorbit de Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel: ÑScoală-te şi pogoară-te Ón casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!î C‚nd m-am pogor‚t Ón casa olarului, iată că el lucra pe roată.

Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, ñ cum se Ónt‚mplă cu lutul Ón m‚na olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.

Şi Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑNu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul Ón m‚na olarului, aşa sunteţi voi Ón m‚na Mea, casă a lui Israel!

Deodată zic despre un neam, despre o Ómpărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici.

dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se Óntoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Œmi pare rău de răul pe care Œmi pusesem Ón g‚nd să i-l fac.

Tot aşa Ónsă, deodată zic despre un neam, sau despre o Ómpărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.

Dar dacă neamul acesta face ce este rău Ónaintea Mea, şi n-ascultă glasul Meu, atunci Œmi pare rău şi de binele, pe care aveam de g‚nd să i-l fac.î ÑDe aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului, şi zi: ,Aşa vorbeşte Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire Ómpotriva voastră, şi fac un plan Ómpotriva voastră. De aceea, Óntoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, Óndreptaţi-vă umbletele şi faptele!î ÑDar ei zic: ,Degeaba! Căci noi ne vom urma g‚ndurile noastre, şi vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul: ,Œntrebaţi pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemăţii.

Părăseşte zăpada Libanului st‚nca ogoarelor? Sau se văd sec‚nd apele care vin de departe proaspete şi curgătoare?

Totuşi poporul Meu M-a uitat şi aduce tăm‚ie idolilor; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări, şi a apucat pe cărări şi drumuri nebătute, făc‚nd astfel din ţara lor, o pustietate, o veşnică batjocură; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi şi dau din cap.

Ca v‚ntul de la răsărit, Ói voi risipi Ónaintea vrăjmaşului; iar Ón ziua necazului lor, le voi Óntoarce spatele şi nu Mă voi uita la ei!î ÑAtunci ei au zis: ,Veniţi, să urzim rele Ómpotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de Ónţelepţi, nici cuv‚ntul din lipsă de prooroci. Haidem să-l ucidem cu vorba, şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!î ÑAscultă-mă, Doamne, şi auzi glasul potrivnicilor mei!

Cu rău se răsplăteşte binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat Ónaintea Ta, ca să vorbesc bine pentru ei, şi să abat m‚nia Ta de la ei.

De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei, şi doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii şi să răm‚nă văduve, şi bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie ucişi de sabie Ón luptă!

Să se audă strigăte ieşind din casele lor, c‚nd cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat o groapă, ca să mă prindă, şi mi-au Óntins laţuri sub picioare.

Dar Tu, Doamne, cunoşti toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea, şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie dobor‚ţi Ón Faţa Ta! Lucrează Ómpotriva lor la vremea m‚niei Tale!î