Book of Jeremiah, глава 1

Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin.

Cuv‚ntul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, Ómpăratul lui Iuda, Ón al treisprezecelea an al domniei lui, şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, p‚nă la sf‚rşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, p‚nă pe vremea c‚nd a fost dus Ierusalimul Ón robie, Ón luna a cincea.

ÑCuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Mai bine Ónainte ca să te fi Óntocmit Ón p‚ntecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai Ónainte ca să fi ieşit tu din p‚ntecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.î Eu am răspuns: ÑAh! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.î Dar Domnul mi-a zis: ÑNu zice: ,Sunt un copilí, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.

Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap, ñ zice Domnul. ñ Apoi Domnul Şi-a Óntins m‚na, şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: ,Iată, pun cuvintele Mele Ón gura ta.

Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste Ómpărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dăr‚mi, şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Ce vezi, Ieremio?í Eu am răspuns: ,Văd un veghetor.í Şi Domnul mi-a zis: ,Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuv‚ntului Meu, ca să-l Ómplinesc.î ÑCuv‚ntul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel: ÑCe vezi?î Eu am răspuns: ,Văd un cazan clocotind, dinspre miază-noapte.î ÑŞi Domnul mi-a zis: ,De la miazănoapte va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii ţării.

Căci iată, voi chema toate popoarele Ómpărăţiilor de la miazănoapte, zice Domnul; ele vor veni, şi Óşi vor aşeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porţilor Ierusalimului, Ómpotriva tuturor zidurilor lui de jur Ómprejur, şi Ómpotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.

Œmi voi rosti judecăţile Ómpotriva lor, din pricina Óntregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit şi au adus tăm‚ie altor dumnezei şi s-au Ónchinat Ónaintea lucrării m‚inilor lor.

Dar tu, Óncinge-ţi coapsele, scoală-te, şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura Ónaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri Ónaintea lor.

Iată că Ón ziua aceasta te fac o cetate Óntărită, un st‚lp de fier şi un zid de aramă, Ómpotriva Óntregii ţări, Ómpotriva Ómpăraţilor lui Iuda, Ómpotriva căpeteniilor lui, Ómpotriva preoţilor lui şi Ómpotriva poporului ţării.

Ei vor lupta Ómpotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.î