Book of Jeremiah, глава 31

ÑŒn vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, şi ei vor fi poporul meu.î Aşa vorbeşte Domnul: ÑPoporul celor ce-au scăpat de sabie, a căpătat trecere Ón pustie: Israel merge spre locul lui de odihnă.î ÑDomnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea Óţi păstrez bunătatea Mea!

Te voi aşeza din nou, şi vei fi aşezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei Ómpodobi iarăşi cu timpanele tale, şi vei ieşi Ón mijlocul jocurilor voioase.

Vei sădi iarăşi vii pe Ónălţimile Samariei; cei ce le vor sădi, le vor culege şi roadele.

Căci vine ziua, c‚nd străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ,Sculaţi-vă, să ne suim Ón Sion, la Domnul, Dumnezeul nostru!

Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Strigaţi de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie Ón fruntea neamurilor! Œnălţaţi-vă glasurile, c‚ntaţi laude, şi ziceţi: ,Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!î ÑIată, Ói aduc Ónapoi din ţara de la miazănoapte, Ói adun de la marginile păm‚ntului: Óntre ei este şi orbul şi şchiopul, femeia Ónsărcinată şi cea Ón durerile naşterii; o mare mulţime se Óntoarce Ónapoi aici!

Pl‚ng‚nd vin, şi Ói duc Ón mijlocul rugăciunilor lor; Ói duc la r‚uri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, şi Efraim este Ónt‚iul Meu născut.

ÑAscultaţi Cuv‚ntul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l Ón ostroave depărtate! Spuneţi: ,Cel ce a risipit pe Israel Ól va aduna, şi-l va păzi cum Óşi păzeşte păstorul turma.

Căci Domnul răscumpără pe Iacov, şi-l izbăveşte din m‚na unuia mai tare dec‚t el.

Ei vor veni, şi vor chiui de bucurie pe Ónălţimile Sionului; vor alerga la bunătăţile Domnului, la gr‚u, la must, la untdelemnul, la oi şi boi, sufletul le va fi ca o grădină bine udată, şi nu vor mai t‚nji.

Atunci fetele se vor Ónveseli la joc, tinerii şi bătr‚nii se vor bucura şi ei; le voi preface jalea Ón veselie, şi-i voi m‚ng‚ia, le voi da bucurie, după necazurile lor.

Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor, şi poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele, zice Domnul.î ÑAşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, pl‚ngeri şi lacrimi amare: Rahela Óşi pl‚nge copiii; şi nu vrea să se m‚ng‚ie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!î ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Opreşte-ţi pl‚nsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci truda Óţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor Óntoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului.

Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor Óntoarce Ón ţinutul lor!í Aud pe Efraim bocindu-se: ,M-ai pedepsit, şi am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; Óntoarce-mă Tu, şi mă voi Óntoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu!

După ce m-am Óntors, m-am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţii mele.í ñ ,Œmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine?í ,Căci c‚nd vorbesc de el, Œmi aduc aminte cu gingăşie de el, de aceea Œmi arde inima Ón Mine pentru el, şi voi avea milă negreşit de el, zice Domnul. ñ ,Ridică semne pe drum, pune st‚lpi, ia seama la calea, la drumul pe care l-ai urmatÖ Œntoarce-te, fecioara lui Israel, Óntoarce-te Ón cetăţile acestea care sunt ale tale!

P‚nă c‚nd vei fi pribeagă, fiică rătăcită? Căci Domnul face un lucru nou pe păm‚nt: femeia va peţi pe bărbat.

ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată ce se va zice iarăşi Ón ţara lui Iuda şi Ón cetăţile sale, c‚nd voi aduce Ónapoi pe prinşii lor de război: ,Domnul să te binecuv‚nteze, locaş al neprihănirii, munte sf‚nt!í Iuda va locui acolo fără teamă Ón toate cetăţile lui, plugarii şi cei ce umblă cu turmele la păşune.

Căci voi răcori sufletul Ónsetat, şi voi sătura orice suflet lihnit de foame.í ñ La aceste lucruri m-am trezit, şi am privit; şi somnul Ómi fusese dulce. ñ ,Iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd voi Ónsăm‚nţa casa lui Israel şi casa lui Iuda cu o săm‚nţă de oameni şi o săm‚nţă de dobitoace.

Şi cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dăr‚m, să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor că să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul.î ÑŒn zilele acelea, nu se va mai zice: ,Părinţii au m‚ncat aguridă, şi copiilor li s-au sterpezit dinţiií, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om, care va m‚nca aguridă, i se vor sterpezi dinţii!

ÑIată, vin zile, zice Domnul, c‚nd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legăm‚nt nou.

Nu ca legăm‚ntul, pe care l-am Óncheiat cu părinţii lor, Ón ziua c‚nd i-am apucat de m‚nă, să-i scot din ţara Egiptului, legăm‚nt, pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.î ÑCi iată legăm‚ntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea Ónăuntrul lor, o voi scrie Ón inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

Nici unul nu va mai Ónvăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zic‚nd: ,Cunoaşte pe Domnul!í Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic p‚nă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

ÑAşa vorbeşte Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a r‚nduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care Óntăr‚tă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor: Dacă vor Ónceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va Ónceta pe vecie să mai fie un neam Ónaintea Mea!î ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Dacă cerurile sus pot fi măsurate, şi dacă temeliile păm‚ntului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.î ÑIată, vin zile, zice Domnul, c‚nd cetatea va fi zidită iarăşi Ón cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel p‚nă la poarta unghiului.

Fr‚nghia de măsurat va trece Óncă pe dinaintea ei, p‚nă la dealul Gareb, şi de acolo va face un ocol Ónspre Goat.

Toată valea unde se aruncă trupurile moarte şi cenuşa, şi toate ogoarele p‚nă la p‚r‚ul Chedron, p‚nă la unghiul porţii cailor la răsărit, vor fi Ónchinate Domnului şi nu vor mai fi niciodată nici surpate nici nimicite.î