Book of Jeremiah, глава 32

Iată cuv‚ntul spus lui Ieremia din partea Domnului, Ón al zecilea an al lui Zedechia, Ómpăratul lui Iuda. ñ Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar.

Oastea Ómpăratului Babilonului Ómpresura pe atunci Ierusalimul, şi proorocul Ieremia era Ónchis Ón curtea temniţei, care ţinea de casa Ómpăratului lui Iuda.

Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, pusese să-l Ónchidă, şi-i zisese: ÑPentru ce proroceşti, şi zici: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, dau cetatea aceasta Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului, şi o va lua; Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, nu va scăpa de Haldei, ci va fi dat Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului, Ói va vorbi gură către gură, şi se vor vedea faţă Ón faţă.

Œmpăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va răm‚ne p‚nă c‚nd Œmi voi aduce Eu aminte de el, zice Domnul. Chiar dacă vă bateţi Ómpotriva Haldeilor, nu veţi avea izb‚ndă.î Ieremia a zis: ÑCuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Şalum, va veni la tine să-ţi spună: ,Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi.í Şi Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuv‚ntul Domnului, Ón curtea temniţei, şi mi-a zis: ,Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, Ón ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moştenire şi de răscumpărare, cumpără-l!í Am cunoscut că era cuv‚ntul Domnului.

Şi am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot, şi i-am c‚ntărit argintul, şaptesprezece sicli de argint.

Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori, şi am c‚ntărit argintul Óntr-o cumpănă.

Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege şi obiceiuri, şi pe cel ce era deschis; şi am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, Ón faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, Ón faţa martorilor, care iscăliseră zapisul de cumpărare, şi Ón faţa tuturor Iudeilor care se aflau Ón curtea temniţei.

Şi am dat lui Baruc Ónaintea lor următoarea poruncă: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Ia zapisele acestea de cumpărare, cel pecetluit şi cel deschis, şi pune-le Óntr-un vas de păm‚nt, ca să se păstreze multă vreme!

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iarăşi se vor mai cumpăra case, ogoare şi vii, Ón ţara aceasta.í După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune: ,Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi păm‚ntul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău Óntins: nimic nu este de mirat din partea Ta!

Tu dai Óndurare p‚nă la al miilea neam de oameni, şi pedepseşti nelegiuirea părinţilor Ón s‚nul copiilor lor după ei. Tu eşti Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui Nume este Domnul oştirilor!

Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă, Tu ai ochii deschişi asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.

Tu ai făcut minuni şi semne mari Ón ţara Egiptului şi p‚nă Ón ziua de azi, şi Ón Israel şi printre oameni, şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este astăzi.

Ai scos din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni şi semne mari, cu m‚nă tare şi cu braţ Óntins, şi cu o mare groază.

Tu le-ai dat ţara aceasta, pe care jurasei părinţilor lor că le-o vei da, ţară Ón care curge lapte şi miere.

Ei au venit, şi au luat-o Ón stăp‚nire. Dar n-au ascultat de glasul Tău, n-au păzit Legea Ta, şi n-au făcut tot ce le poruncisei să facă. Şi atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri!

Iată, şanţurile de apărare se Ónalţă Ómpotriva cetăţii şi o ameninţă; cetatea va fi dată Ón m‚inile Haldeilor care luptă Ómpotriva ei, biruită de sabie, de foamete şi de ciumă. Ce ai spus Tu s-a Ónt‚mplat: Tu Ónsuţi vezi!

Şi totuşi, Doamne, Dumnezeule, Tu mi-ai zis: ,Cumpără-ţi un ogor cu argint, şi pune şi martori!íÖ c‚nd totuşi cetatea este dată Ón m‚inile Haldeilor!î Cuv‚ntul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia, astfel: ÑIată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?î De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ÑIată, dau cetatea aceasta Ón m‚inile Haldeilor, şi Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi o va lua.

Haldeii, care luptă Ómpotriva cetăţii acesteia vor intra, Ói vor pune foc, şi o vor arde, Ómpreună cu casele pe acoperişul cărora au adus tăm‚ie lui Baal şi au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă m‚nie.

Căci copiii lui Israel şi copiii lui Iuda n-au făcut din tinereţea lor, dec‚t ce este rău Ónaintea Mea; copiii lui Israel numai M-au m‚niat Óntr-una cu lucrarea m‚inilor lor, zice Domnul.î ÑCăci cetatea aceasta Œmi aţ‚ţă m‚nia şi urgia, din ziua c‚nd s-a zidit şi p‚nă azi; de aceea, vreau s-o iau dinaintea Feţei Mele, din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel şi copiii lui Iuda ca să Mă m‚nie, ei, Ómpăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi proorocii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului.

Mi-au Óntors spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am Ónvăţat, i-am Ónvăţat Óntr-una, dar n-au ascultat şi nu s-au Ónvăţat.

Ci şi-au pus ur‚ciunile idoleşti Ón Casa peste care este chemat Numele Meu, şi au spurcat-o.

Au zidit Ónălţimi lui Baal Ón valea Ben-Hinom, ca să treacă prin foc lui Moloc pe fiii şi fiicele lor: lucru pe care nu li-l poruncisem; şi nici nu-Mi trecuse prin g‚nd, că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda Ón păcat.î ÑŞi acum, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre cetatea aceasta, despre care ziceţi: ,Va fi dată Ón m‚inile Ómpăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete şi prin ciumăî: Iată, Ói voi str‚nge din toate ţările unde i-am izgonit, Ón m‚nia Mea, Ón urgia Mea, şi Ón marea Mea supărare; Ói voi aduce Ónapoi Ón locul acesta, şi-i voi face să locuiască Ón linişte acolo.

Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.

Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericire lor şi a copiilor lor după ei.

Voi Óncheia cu ei un legăm‚nt veşnic, că nu Mă voi mai Óntoarce de la ei, ci le voi face bine, şi le voi pune Ón inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.

Mă voi bucura să le fac bine, Ói voi sădi cu adevărat Ón ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.î Căci aşa vorbeşte Domnul: ÑDupă cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot aşa voi aduce peste ei tot binele, pe care li-l făgăduiesc.

Se vor cumpăra iarăşi ogoare Ón ţara aceasta, despre care ziceţi că este o pustie fără oameni şi fără dobitoace, şi că este dată Ón m‚inile Haldeilor.

Se vor cumpăra iarăşi ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori, Ón ţara lui Beniamin şi Ón Ómprejurimile Ierusalimului, Ón cetăţile lui Iuda, Ón cetăţile de la munte, Ón cetăţile de la c‚mpie şi Ón cetăţile de la miază-zi, căci voi aduce Ónapoi pe prinşii lor de război, zice Domnul.î