Book of Jeremiah, глава 40

Iată cuv‚ntul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. C‚nd a trimis să-l aducă, Ieremia era Óncă legat cu lanţuri, Ómpreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din Iuda, care aveau să fie duşi Ón Babilon.

Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia, şi i-a zis: ÑDomnul, Dumnezeul tău, a vestit mai dinainte aceste nenorociri Ómpotriva locului acestuia; Domnul a adus şi a Ómplinit ce spusese; şi lucrurile acestea vi s-au Ónt‚mplat pentru că aţi păcătuit Ómpotriva Domnului şi n-aţi ascultat glasul Lui.

Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile, pe care le ai la m‚ini; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi Óngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara este Ónaintea ta, du-te unde vei crede, şi unde-ţi place să te duci!î Œnsă fiindcă el zăbovea să răspundă, ÑŒntoarce-teî, a adăugat el, Ñla Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, pe care l-a pus Ómpăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda, şi răm‚i cu el Ón mijlocul poporului; sau, du-te oriunde vei vrea să te duci!î Căpetenia străjerilor i-a dat merinde şi daruri, şi i-a dat drumul.

Ieremia s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa, şi a rămas cu el Ón mijlocul poporului, care rămăsese Ón ţară.

C‚nd au aflat toate căpeteniile oştirilor care rămăseseră pe c‚mp, cu oamenii lor, că Ómpăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi că i-a Óncredinţat bărbaţii, femeile, copii, şi pe aceia din săracii ţării, care nu fuseseră luaţi robi Ón Babilon, s-au dus la Ghedalia la Miţpa; şi anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan şi Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, şi Iezania, fiul unui Maacatit, ei şi oamenii lor.

Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, le-a jurat, lor şi oamenilor lor, zic‚nd: ÑNu vă temeţi să slujiţi Haldeilor; răm‚neţi Ón ţară, slujiţi Ómpăratului Babilonului, şi o veţi duce bine!

Iată că eu răm‚n la Miţpa, ca să fiu la porunca Haldeilor, care vor veni la noi. Voi str‚ngeţi deci vinul, poamele de vară şi untdelemnul, puneţi-le Ón vasele voastre, şi locuiţi Ón cetăţile, Ón care vă aflaţi!î Toţi Iudeii care erau Ón ţara Moabului, la Amoniţi, Ón ţara Edomului, şi Ón toate ţările, au auzit că Ómpăratul Babilonului lăsase o rămăşiţă Ón Iuda, şi că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.

Şi toţi Iudeii aceştia, s-au Óntors din toate locurile, pe unde erau Ómprăştiaţi, au venit Ón ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, şi au avut un mare belşug de vin şi de poame de vară.

Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor care mai erau pe c‚mp, au venit la Ghedalia, la Miţpa, şi i-au zis: ÑŞtiţi că Baalis, Ómpăratul Amoniţilor, a Ónsărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?î Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.

Şi Iohanan, fiul lui Careah, a spus Ón taină lui Ghedalia, la Miţpa: ÑDă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să ştie. Pentru ce să te omoare el, şi să se risipească toţi cei din Iuda, care s-au str‚ns la tine, şi să piară rămăşiţa lui Iuda?î Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: ÑNu face lucrul acesta: căci ce spui tu despre Ismael, nu este adevărat!î