Book of Jeremiah, глава 7

Iată cuv‚ntul vorbit lui Ieremia din partea Domnului: ÑŞezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuv‚ntul acesta, şi spune: ,Ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda, care intraţi pe aceste porţi, ca să vă Ónchinaţi Ónaintea Domnului!î ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Œndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi Ón locul acesta.

Nu vă hrăniţi cu nădejdi Ónşelătoare, zic‚nd: ,Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!í ,Căci numai dacă vă veţi Óndrepta căile şi faptele, dacă veţi Ónfăptui dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa s‚nge nevinovat Ón locul acesta, şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, numai aşa vă voi lăsa să locuiţi Ón locul acesta, Ón ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie Ón veşnicie.

Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi Ónşelătoare, care nu slujesc la nimic.

Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi str‚mb, aduceţi tăm‚ie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!Ö Şi apoi veniţi să vă Ónfăţişaţi Ónaintea Mea, Ón Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu şi ziceţi: ,Suntem izbăviţi!íÖ ca iarăşi să faceţi toate aceste ur‚ciuni!

,Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de t‚lhari Ónaintea voastră?í ,Eu Ónsumi văd lucrul acesta, zice Domnul!î ÑDuceţi-vă dar la locul care-Mi fusese Ónchinat la Silo, unde pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, şi vedeţi ce i-am făcut, din pricina răutăţii poporului Meu Israel!

ÑŞi acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă, şi n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat şi n-aţi răspuns, voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, Ón care vă puneţi Óncrederea, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, le voi face Óntocmai cum am făcut lui Silo.

Şi vă voi lepăda de la Faţa Mea, cum am lepădat pe toţi fraţii voştri, pe toată săm‚nţa lui Efraim!î ÑTu Ónsă nu mijloci pentru poporul acesta, nu Ónălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe l‚ngă Mine; căci nu te voi asculta!

Nu vezi ce fac ei Ón cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?

Copiii str‚ng lemne, părinţii aprind focul, şi femeile frăm‚ntă plămădeala, ca să pregătească turte Ómpărătesei cerului, şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă m‚nie.î ÑPe Mine Mă m‚nie ei oare? zice Domnul; nu pe ei Ónşişi, spre ruşinea lor?î ÑDe aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Iată, m‚nia şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, peste copacii de pe c‚mp şi peste roadele păm‚ntului; şi va arde, şi nu se va stinge.î ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Adăugaţi arderile voastre de tot la jertfele voastre, şi m‚ncaţi-le carnea!

Căci n-am vorbit nimic cu părinţii voştri şi nu le-am dat nici o poruncă, cu privire la arderi de tot şi jertfe, Ón ziua c‚nd i-am scos din ţara Egiptului.

Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ,Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi.í Dar ei n-au ascultat, şi n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile şi pornirile inimii lor rele, au dat Ónapoi şi n-au mers Ónainte.

Din ziua c‚nd au ieşit părinţii voştri din Egipt, p‚nă Ón ziua de azi, v-am trimis pe toţi slujitorii Mei, proorocii, i-am trimis Ón fiecare zi, de dimineaţă.

Dar ei nu M-au ascultat, n-au luat aminte; şi-au Ónţepenit g‚tul, şi au făcut mai rău dec‚t părinţii lor.

Şi chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta; şi dacă vei striga la ei, nu-ţi vor răspunde.

De aceea, spune-le: ,Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său, şi care nu vrea să ia Ónvăţătură; s-a dus adevărul, a fugit din gura lor.í ,Acum, tunde-ţi părul, Ierusalime, şi aruncă-l departe; suie-te pe Ónălţimi, şi fă o c‚ntare de jale! Căci Domnul leapădă şi Óndepărtează neamul de oameni, care I-a aţ‚ţat urgia.

Căci copiii lui Iuda au făcut ce este rău Ónaintea Mea, zice Domnul; şi-au aşezat ur‚ciunile lor Ón Casa peste care este chemat Numele Meu, ca s-o spurce.

Au zidit şi locuri Ónalte la Tofet, Ón valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă Ón foc pe fiii şi fiicele lor: lucru pe care Eu nu-l poruncisem, şi nici nu-Mi trecuse prin minte.î ÑDe aceea iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd nu se va mai zice Tofet şi valea Ben-Hinom, ci se va zice valea măcelului, şi se vor Óngropa morţii la Tofet, din lipsă deloc.

Trupurile moarte ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerului şi a fiarelor păm‚ntului; şi nimeni nu le va speria.

Voi face astfel să Ónceteze Ón cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, c‚ntecele mirelui şi c‚ntecele miresei, căci ţara va ajunge un pustiu!î