The Gospel According to John, глава 15

Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.

Pe orice mlădiţă, care este Ón Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai multă rod.

Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuv‚ntului, pe care vi l-am spus.

Răm‚neţi Ón Mine, şi Eu voi răm‚ne Ón voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu răm‚ne Ón viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu răm‚neţi Ón Mine.

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine răm‚ne Ón Mine, şi Ón cine răm‚n Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Dacă nu răm‚ne cineva Ón Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt str‚nse, aruncate Ón foc, şi ard.

Dacă răm‚neţi Ón Mine, şi dacă răm‚n Ón voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Răm‚neţi Ón dragostea Mea.

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi răm‚ne Ón dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi răm‚n Ón dragostea Lui.

V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să răm‚nă Ón voi, şi bucuria voastră să fie deplină.

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

Nu este mai mare dragoste dec‚t să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăp‚nul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am r‚nduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să răm‚nă, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, Ón Numele Meu, să vă dea.

Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a ur‚t Ónaintea voastră.

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: ,Robul nu este mai mare dec‚t stăp‚nul său.í Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuv‚ntul Meu, şi pe al vostru Ól vor păzi.

Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.

Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au nici o dezvinovăţire pentru păcatul lor.

Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.

Dacă n-aş fi făcut Óntre ei lucrări, pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au ur‚t şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

Dar lucrul acesta s-a Ónt‚mplat ca să se Ómplinească vorba scrisă Ón Legea lor: ,M-au ur‚t fără temei.í C‚nd va veni M‚ng‚ietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Şi voi de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la Ónceput.