The Gospel According to John, глава 16

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.

Au să vă dea afară din sinagogi: ba Óncă, va veni vremea c‚nd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.

Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

V-am spus aceste lucruri, pentru ca, atunci c‚nd le va veni ceasul să se Ómplinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la Ónceput, pentru că eram cu voi.

Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; şi nimeni din voi nu Mă Óntreabă: ,Unde Te duci?í Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, Óntristarea v-a umplut inima.

Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, M‚ng‚ietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

Şi c‚nd va veni El, va dovedi lumea vinovată Ón ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Œn ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred Ón Mine; Ón ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; Ón ce priveşte judecata: fiindcă stăp‚nitorul lumii acesteia este judecat.

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.

C‚nd va veni M‚ng‚ietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească Ón tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.

Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.î La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis Óntre ei: ÑCe Ónseamnă cuvintele acestea: ,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea;í şi: ,Apoi iarăşi peste puţină vreme Mă veţi vedea?í Şi: ,Pentru că Mă duc la Tatăl?î Ei ziceau deci: ÑCe Ónseamnă aceasta: ,Peste puţină vreme?í Nu ştim ce vrea să spună.î Isus a cunoscut că voiau să-L Óntrebe, şi le-a zis: ÑVă Óntrebaţi Óntre voi ce Ónseamnă cuvintele: ,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea;í şi: ,Apoi iarăşi peste puţină vreme, Mă veţi vedea?í Adevărat, adevărat vă spun că, voi veţi pl‚nge şi, vă veţi t‚rgui, iar lumea se va bucura; vă veţi Óntrista, dar Óntristarea voastră se va preface Ón bucurie.

Femeia, c‚nd este Ón durerile naşterii, se Óntristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.

Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de Óntristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

Œn ziua aceea, nu Mă veţi mai Óntreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, Ón Numele Meu, vă va da.

P‚nă acum n-aţi cerut nimic Ón Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

V-am spus aceste lucruri Ón pilde. Vine ceasul c‚nd nu vă voi mai vorbi Ón pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.

Œn ziua aceea, veţi cere Ón Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.

Căci Tatăl Ónsuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.

Am ieşit de la Tatăl, şi am venit Ón lume; acum las lumea, şi Mă duc la Tatăl.î Ucenicii Săi I-au zis: ÑIată că acum vorbeşti desluşit, şi nu spui nici o pildă.

Acum cunoaştem că ştii toate lucrurile, şi n-ai nevoie să Te Óntrebe cineva; de aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.î ÑAcum credeţi?î le-a răspuns Isus.

ÑIată că vine ceasul, şi a şi venit, c‚nd veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace Ón Mine. Œn lume veţi avea necazuri; dar Óndrăzniţi, Eu am biruit lumea.î