The Gospel According to John, глава 9

C‚nd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.

Ucenicii Lui L-au Óntrebat: ÑŒnvăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?î Isus a răspuns: ÑN-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate Ón el lucrările lui Dumnezeu.

C‚t este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, c‚nd nimeni nu mai poate să lucreze.

C‚t sunt Ón lume, sunt Lumina lumii.î După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe păm‚nt şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, şi i-a zis: ÑDu-te de te spală Ón scăldătoarea Siloamuluiî (care, tălmăcit, Ónseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat, şi s-a Óntors văz‚nd bine.

Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai Ónainte ca cerşetor, ziceau: ÑNu este acesta cel ce şedea şi cerşea?î Unii ziceau: ÑEl este.î Alţii ziceau: ÑNu; dar seamănă cu el.î Şi el Ónsuşi zicea: ÑEu sunt.î Deci i-au zis: ÑCum ţi s-au deschis ochii?î El a răspuns: ÑOmul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, şi mi-a zis: ,Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi spală-te.í M-am dus, m-am spălat, şi mi-am căpătat vederea.î ÑUnde este omul acelaî, l-au Óntrebat ei. El a răspuns: ÑNu ştiu.î Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai Ónainte.

Şi era o zi de Sabat c‚nd făcuse Isus tină, şi-i deschisese ochii.

Din nou, Fariseii l-au Óntrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: ÑMi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.î Atunci unii din Farisei au Ónceput să zică: ÑOmul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.î Alţii ziceau: ÑCum poate un om păcătos să facă asemenea semne?î Şi era dezbinare Óntre ei.

Iarăşi au Óntrebat pe orb: ÑTu ce zici despre El, Ón privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?î ÑEste un proorocî, le-a răspuns el.

Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că Óşi căpătase vederea, p‚nă n-au chemat pe părinţii lui.

Şi c‚nd i-au venit părinţii, i-au Óntrebat: ÑAcesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?î Drept răspuns, părinţii lui au zis: ÑŞtim că acesta este fiul nostru, şi că s-a născut orb.

Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Œntrebaţi-l pe el; este Ón v‚rstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.î Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau de Iudei; căci Iudeii hotăr‚seră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.

De aceea au zis părinţii lui: ÑEste Ón v‚rstă, Óntrebaţi-l pe el.î Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, şi i-au zis: ÑDă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos.î El a răspuns: ÑDacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.î Iarăşi l-au Óntrebat: ÑCe ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?î ÑAcum v-am spusî, le-a răspuns el, Ñşi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi Óncă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!î Ei l-au ocăr‚t, şi i-au zis: ÑTu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.

Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.î ÑAici este mirareaî, le-a răspuns omul acela, Ñcă voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi, El mi-a deschis ochii.

Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela Ól ascultă.

De c‚nd este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.î ÑTu eşti născut cu totul Ón păcatî, i-au răspuns ei, Ñşi vrei să ne Ónveţi pe noi?î Şi l-au dat afară.

Isus a auzit că l-au dat afară; şi, c‚nd l-a găsit, i-a zis: ÑCrezi tu Ón Fiul lui Dumnezeu?î El a răspuns: ÑŞi cine este, Doamne, ca să cred Ón El?î ÑL-ai şi văzutî, i-a zis Isus, Ñşi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.î ÑCred, Doamneî, I-a zis el; şi I s-a Ónchinat.

Apoi Isus a zis: ÑEu am venit Ón lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd, să ajungă orbi.î Unii din Fariseii care erau l‚ngă el, c‚nd au auzit aceste vorbe, I-au zis: ÑDoar n-om fi şi noi orbi!î ÑDacă aţi fi orbiî, le-a răspuns Isus, Ñn-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: ,Vedem.í Tocmai de aceea, păcatul vostru răm‚ne.î