Book of Job, глава 12

Iov a luat cuv‚ntul şi a zis: ÑS-ar putea zice, Ón adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi, şi că odată cu voi va muri şi Ónţelepciunea!

Am şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos dec‚t voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?

Eu sunt de batjocura prietenilor mei, c‚nd cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

Dispreţ Ón nenorocire! ñ iată zicerea celor fericiţi: dă br‚nci cui alunecă cu piciorul!

Jefuitorilor li se lasă corturile Ón pace, celor ce m‚nie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este Ón pumn.

Œntreabă dobitoacele, şi te vor Ónvăţa, păsările cerului, şi Óţi vor spune; vorbeşte păm‚ntului, şi te va Ónvăţa; şi peştii mării Óţi vor povesti.

Cine nu vede Ón toate acestea dovada că m‚na Domnului a făcut asemenea lucruri?

El ţine Ón m‚nă sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Nu deosebeşte urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii m‚ncărurile?

La bătr‚ni se găseşte Ónţelepciunea, şi Óntr-o viaţă lungă e priceperea.

La Dumnezeu este Ónţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.

Ce dăr‚mă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l Ónchide El, nimeni nu-l va scăpa.

El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc păm‚ntul.

El are puterea şi Ónţelepciunea; El stăp‚neşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.

El ia robi pe sfetnici, şi tulbură mintea judecătorilor.

El dezleagă legătura Ómpăraţilor, şi le pune o fr‚nghie Ón jurul coapselor.

El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătr‚ni.

El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă br‚ul celor tari.

El descoperă ce este ascuns Ón Óntuneric, El aduce la lumină umbra morţii.

El face pe neamuri să crească, şi El le nimiceşte; El le Óntinde p‚nă departe, şi El le aduce Ónapoi Ón hotarele lor.

El ia mintea căpeteniilor poporului, El Ói face să rătăcească Ón pustiuri fără drum, unde b‚jb‚ie prin Óntuneric, şi nu văd desluşit; El Ói face să se clatine ca nişte oameni beţi.