Book of Job, глава 14

Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.

Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.

Şi asupra lui ai Tu ochiul deschis! Şi pe mine mă tragi la judecată cu Tine!

Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul.

Dacă zilele lui sunt hotăr‚te, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai Ónsemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, Óntoarce-Ţi măcar privirile de la el, şi dă-i răgaz, să aibă măcar bucuria pe care o are simbriaşul la sf‚rşitul zilei.

Un copac, şi tot are nădejde: căci c‚nd este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari.

C‚nd i-a Ómbătr‚nit rădăcina Ón păm‚nt, c‚nd Ói piere trunchiul Ón ţăr‚nă, Ónverzeşte iarăşi de mirosul apei, şi dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou.

Dar omul c‚nd moare, răm‚ne Óntins; omul, c‚nd Óşi dă sufletul, unde mai este?

Cum pier apele din lacuri, şi cum seacă şi se usucă r‚urile, aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală; c‚t vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui.

Ah! de m-ai ascunde Ón locuinţa morţilor, de m-ai acoperi p‚nă-Ţi va trece m‚nia, şi de mi-ai r‚ndui o vreme c‚nd Œţi vei aduce iarăşi aminte de mine!

Dacă omul odată mort ar putea să mai Ónvie, aş mai trage nădejde Ón tot timpul suferinţelor mele, p‚nă mi se va schimba starea Ón care mă găsesc.

Atunci m-ai chema, şi Ţi-aş răspunde, şi Ţi-ar fi dor de făptura m‚inilor Tale.

Dar astăzi Ómi numeri paşii, ai ochiul asupra păcatelor mele; călcările mele de lege sunt pecetluite Óntr-un mănunchi, şi născoceşti fărădelegi Ón sarcina mea.

Cum se prăbuşeşte muntele şi piere, cum piere st‚nca din locul ei, cum este m‚ncată piatra de ape, şi cum este luat păm‚ntul de r‚u: aşa nimiceşti Tu nădejdea omului.

Œl urmăreşti Óntr-una, şi se duce; Œi schimonoseşti faţa, şi apoi Ói dai drumul.

De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic; de sunt Ónjosiţi, habar n-are.

Numai pentru el simte durere Ón trupul lui, numai pentru el simte Óntristare Ón sufletul lui.î