Book of Job, глава 28

Argintul are o mină de unde se scoate, şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit.

Fierul se scoate din păm‚nt, şi piatra se topeşte ca să dea arama.

Omul pune capăt Óntunericului, cercetează, p‚nă Ón ţinuturile cele mai ad‚nci, pietrele ascunse Ón negura şi Ón umbra morţii.

Sapă o f‚nt‚nă departe de locurile locuite; picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă at‚rnat şi se clatină, departe de locuinţele omeneşti.

Păm‚ntul, de unde iese p‚inea, este răscolit Ónăuntrul lui ca de foc, pietrele lui cuprind safir, şi Ón el se găseşte pulbere de aur.

Pasărea de pradă nu-i cunoaşte cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufaşe dobitoace n-au călcat pe ea, şi leul n-a trecut niciodată pe ea.

Omul Óşi pune m‚na pe st‚nca de cremene, şi răstoarnă munţii din rădăcină.

Sapă şanţuri Ón st‚nci, şi ochiul lui priveşte tot ce este de preţ Ón ele.

Opreşte curgerea apelor, şi scoate la lumină ce este ascuns.

Dar Ónţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?

Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte Ón păm‚ntul celor vii.

Ad‚ncul zice: ,Nu este Ón mineí, şi marea zice: ,Nu este la mine.í; Ea nu se dă Ón schimbul aurului curat, nu se cumpără c‚ntărindu-se cu argint; nu se c‚ntăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir.

Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales.

Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe l‚ngă ea: Ónţelepciunea preţuieşte mai mult dec‚t mărgăritarele.

Topazul din Etiopia nu este ca ea, şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea.

De unde vine atunci Ónţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?

Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului.

Ad‚ncul şi moartea zic: ,Noi am auzit vorbindu-se de ea.í Dumnezeu Ói ştie drumul, El Ói cunoaşte locuinţa.

Căci El vede p‚nă la marginile păm‚ntului, zăreşte totul sub ceruri.

C‚nd a r‚nduit greutatea v‚ntului, şi c‚nd a hotăr‚t măsura apelor, c‚nd a dat legi ploii, şi c‚nd a Ónsemnat drumul fulgerului şi tunetului, atunci a văzut Ónţelepciunea şi a arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la Óncercare.

Apoi a zis omului: ,Iată, frica de Domnul, aceasta este Ónţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.í