Book of Job, глава 40

Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis: ÑEşti Óncredinţat acum tu, care vorbeşti Ómpotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?î Iov a răspuns Domnului, şi a zis: ÑIată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Œmi pun m‚na la gură.

Am vorbit odată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.î Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: ÑŒncinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te Óntreb, şi tu să Mă Ónveţi.

Vrei să nimiceşti p‚nă şi dreptatea Mea? Şi să Mă os‚ndeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?

Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu, şi un glas de tunet ca al Lui?

Œmpodobeşte-te cu măreţie şi mărime, Ómbracă-te cu strălucire şi cu slavă!

Varsă-ţi valurile m‚niei tale, şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!

Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toţi Ómpreună Ón ţăr‚nă, Ónveleşte-le faţa Ón Óntuneric!

Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale.

Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El măn‚ncă iarbă ca boul.

Uită-te ce tărie are Ón coapse, şi ce putere are Ón muşchii p‚ntecelui său!

Œşi Óndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sunt Óntreţesute.

Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.

El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a Ónzestrat cu o suliţă.

El Óşi găseşte hrana Ón munţi, unde se joacă toate fiarele c‚mpului.

Se culcă sub lotus, Ón mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.

Desişul lotusului Ól acoperă cu umbra lui, sălciile p‚r‚ului Ól Ónconjoară.

Dacă se Ónt‚mplă ca r‚ul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul Ón g‚tlejul lui, el ar răm‚ne liniştit.

Crezi că-l poţi prinde lovindu-l Ón faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?