Book of Joshua, глава 10

Adoni-Ţedec, Ómpăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese m‚na pe Ai şi o nimicise cu desăv‚rşire, că făcuse cetăţii Ai şi Ómpăratului ei cum făcuse Ierihonului şi Ómpăratului lui, şi că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau Ón mijlocul lor.

Atunci i-a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetăţile Ómpărăteşti, mai mare chiar dec‚t Ai, şi toţi bărbaţii ei erau viteji.

Adoni-Ţedec, Ómpăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, Ómpăratul Hebronului, lui Piream, Ómpăratul Iarmutului, lui Iafia, Ómpăratul Lachisului, şi lui Debir, Ómpăratul Eglonului: ÑSuiţi-vă la mine, şi ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua şi cu copiii lui Israelî.

Cei cinci Ómpăraţi ai Amoriţilor: Ómpăratul Ierusalimului, Ómpăratul Hebronului, Ómpăratul Iarmutului, Ómpăratul Lachisului, şi Ómpăratul Eglonului, s-au adunat astfel şi s-au suit Ómpreună cu toate oştile lor; au venit şi au tăbăr‚t l‚ngă Gabaon, şi au Ónceput să lupte Ómpotriva lui.

Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, Ón tabăra din Ghilgal: ÑNu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi Ón grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor; căci toţi Ómpăraţii Amoriţilor, care locuiesc pe munte, s-au str‚ns Ómpotriva noastrăî.

Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război cu el, şi toţi cei viteji.

Domnul a zis lui Iosua: ÑNu te teme de ei, căci Ói dau Ón m‚inile tale, şi nici unul din ei nu va putea să stea Ómpotriva taî.

Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.

Domnul i-a pus Ón Ónvălmăşeală dinaintea lui Israel; şi Israel le-a pricinuit o mare Ónfr‚ngere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, şi i-a bătut p‚nă la Azeca şi p‚nă la Macheda.

Pe c‚nd fugeau ei dinaintea lui Israel, şi se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari p‚nă la Azeca, şi au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinii au fost mai mulţi dec‚t cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel.

Atunci Iosua a vorbit Domnului, Ón ziua c‚nd a dat Domnul pe Amoriţi Ón m‚inile copiilor lui Israel, şi a zis Ón faţa lui Israel: ÑOpreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!î Şi soarele s-a oprit, şi luna şi-a Óntrerupt mersul, P‚nă ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare Ón Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit Ón mijlocul cerului, şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi Óntreagă.

N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici Ónainte nici după aceea, c‚nd Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.

Şi Iosua şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óntors Ón tabără la Ghigal.

Cei cinci Ómpăraţi au fugit, şi s-au ascuns Óntr-o peşteră la Macheda.

S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zic‚nd: ÑCei cinci Ómpăraţi se află ascunşi Óntr-o peşteră la Machedaî.

Iosua a zis: ÑPrăvăliţi nişte pietre mari la intrarea peşterii, şi puneţi nişte oameni să-i păzească.

Şi voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmaşii voştri, şi bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre Ón cetăţile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat Ón m‚inile voastre.î După ce Iosua şi copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare Ónfr‚ngere, şi i-au bătut cu desăv‚rşire, cei ce au putut scăpa au intrat Ón cetăţile Óntărite, şi tot poporul s-a Óntors liniştit Ón tabără la Iosua Ón Macheda, fără ca cineva să fi cr‚cnit cu limba lui Ómpotriva copiilor lui Israel.

Iosua a zis atunci: ÑDeschideţi intrarea peşterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci Ómpăraţi, şi aduceţi-i la mine.î Ei au făcut aşa, şi au adus la el pe cei cinci Ómpăraţi, pe care-i scoseseră din peşteră: pe Ómpăratul Ierusalimului, pe Ómpăratul Hebronului, pe Ómpăratul Iarmutului, pe Ómpăratul Lachisului, şi pe Ómpăratul Eglonului.

După ce au adus pe aceşti Ómpăraţi Ónaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel, şi a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: ÑApropiaţi-vă şi puneţi-vă picioarele pe grumajii Ómpăraţilor acestora.î Ei s-au apropiat, şi au pus picioarele pe grumajii lor.

Iosua le-a zis: ÑNu vă temeţi şi nu vă spăim‚ntaţi, ci Óntăriţi-vă şi Ómbărbătaţi-vă, căci aşa va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri Ómpotriva cărora vă veţi luptaî.

După aceea, Iosua i-a lovit, şi i-a omor‚t; i-a sp‚nzurat de cinci copaci, şi au rămas sp‚nzuraţi de copaci p‚nă seara.

Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i pogoare din copaci, i-au aruncat Ón peştera Ón care se ascunseseră, şi au pus la intrarea peşterii nişte pietre mari, care au rămas acolo p‚nă Ón ziua de azi.

Iosua a luat Macheda chiar Ón ziua aceea, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; a nimicit cu desăv‚rşire pe Ómpărat, cetatea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea; n-a lăsat să scape nici unul, şi Ómpăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse Ómpăratului Ierihonului.

Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Macheda la Libna, şi a dat luptă Ómpotriva Libnei.

Domnul a dat-o şi pe ea, Ómpreună cu Ómpăratul ei, Ón m‚inile lui Israel, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se găseau Ón ea; n-a lăsat să scape nici unul, şi a făcut Ómpăratului ei cum făcuse Ómpăratului Ierihonului.

Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Libna Ón Lachis, a tăbăr‚t Ónaintea ei, şi a Ónceput lupta Ómpotriva ei.

Domnul a dat cetatea Lachis Ón m‚inile lui Israel, care a luat-o a doua zi, şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea, cum făcuse cu Libna.

Atunci Horam, Ómpăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el şi pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.

Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tăbăr‚t Ónaintea ei, şi au Ónceput lupta.

Au luat-o Ón aceeaşi zi, şi au trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau Ón ea; Iosua a nimicit-o cu desăv‚rşire chiar Ón ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.

Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron, şi au Ónceput lupta Ómpotriva lui.

L-au luat, şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei, pe el, pe Ómpăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el, şi pe toţi cei ce se aflau Ón el; Iosua n-a lăsat pe nici unul să scape, cum făcuse cu Eglonul, şi l-a nimicit cu desăv‚rşire Ómpreună cu toţi cei ce se aflau Ón el.

Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óndreptat Ómpotriva Debirului, şi a Ónceput lupta Ómpotriva lui.

L-a luat, pe el, pe Ómpăratul lui, şi toate cetăţile care ţineau de el; le-au trecut prin ascuţişul sabiei, şi au nimicit cu desăv‚rşire pe toţi cei ce se aflau Ón ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului şi Ómpăratului lui cum făcuse Hebronului şi cum făcuse Libnei şi Ómpăratului ei.

Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, c‚mpia şi costişele, şi a bătut pe toţi Ómpăraţii; n-a lăsat să scape nimeni, şi a nimicit cu desăv‚rşire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea p‚nă la Gaza, a bătut toată ţara Gosen p‚nă la Gabaon.

Iosua a luat Ón acelaşi timp pe toţi Ómpăraţii aceia şi ţara lor, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.

Şi Iosua, şi tot Israelul Ómpreună cu el, s-a Óntors Ón tabără la Ghilgal. Mare bătălie la apele Merom.