Book of Joshua, глава 12

Iată Ómpăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel, şi a căror ţară au luat-o Ón stăp‚nire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la p‚r‚ul Arnon p‚nă la muntele Hermonului, cu toată c‚mpia de la răsărit: Pe Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăp‚nirea lui se Óntindea de la Aroer, care este pe malul p‚r‚ului Arnon, şi, de la mijlocul p‚r‚ului, peste jumătate din Galaad, p‚nă la p‚r‚ul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; de la c‚mpie p‚nă la marea Chineret la răsărit, şi p‚nă la marea c‚mpiei, care este marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga.

Pe Og, Ómpăratul Basanului, singura rămăşiţă a Refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei.

Stăp‚nirea lui se Óntindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, p‚nă la hotarul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, Ómpăratul Hesbonului.

Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel, i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor Ón stăp‚nirea Rubeniţilor, Gadiţilor, şi la jumătate din seminţia lui Manase.

Iată Ómpăraţii pe care i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad Ón valea Libanului p‚nă la muntele cel pleşuv, care se Ónalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor Ón stăp‚nire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, Ón munte, Ón vale, Ón c‚mpie, pe costişe, Ón pustie, şi Ón partea de miazăzi ţara Hetiţilor, Amoriţilor, Canaaniţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor.

Œmpăratul Ierihonului, unul; Ómpăratul din Ai, l‚ngă Betel, unul; Ómpăratul Ierusalimului, unul; Ómpăratul Hebronului, unul; Ómpăratul Iarmutului, unul; Ómpăratul din Lachis, unul; Ómpăratul Eglonului, unul; Ómpăratul Ghezerului, unul; Ómpăratul Debirului unul; Ómpăratul Ghederului, unul; Ómpăratul din Horma, unul; Ómpăratul Aradului, unul; Ómpăratul Libnei, unul; Ómpăratul Adulamului, unul; Ómpăratul din Macheda, unul; Ómpăratul Betelului, unul; Ómpăratul Tapuahului, unul; Ómpăratul Heferului, unul; Ómpăratul Afecului, unul; Ómpăratul Laşaronului, unul; Ómpăratul Madonului, unul; Ómpăratul Haţorului, unul; Ómpăratul Şimron-Meronului, unul; Ómpăratul Acşafului, unul; Ómpăratul Taanacului, unul; Ómpăratul din Meghido, unul; Ómpăratul din Chedeş, unul; Ómpăratul Iocneamului, la Carmel, unul; Ómpăratul Dorului, pe Ónălţimile Dorului, unul; Ómpăratul Goimului, l‚ngă Ghilgal, unul; Ómpăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de Ómpăraţi.