Book of Joshua, глава 13

Iosua era bătr‚n, Ónaintat Ón v‚rstă. Domnul i-a zis atunci: ÑTu ai Ómbătr‚nit, ai Ónaintat Ón v‚rstă, şi ţara care-ţi mai răm‚ne de supus este foarte mare.

Iată ţara care mai răm‚ne: toate ţinuturile Filistenilor şi tot ţinutul Gheşuriţilor, de la Şihor, care curge Ónaintea Egiptului, p‚nă la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept Canaanit, şi care este stăp‚nit de cei cinci domnitori ai Filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat şi cel din Ecron, şi de Aviţi; Óncep‚nd de la miazăzi, toată ţara Canaaniţilor, şi Meara, care este a Sidoniţilor, p‚nă la Afec, p‚nă la hotarul Amoriţilor; ţara Ghibliţilor şi tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, p‚nă la intrarea Hamatului; toţi locuitorii de pe munte, de la Liban p‚nă la Misrefot-Maim, toţi Sidoniţii. Eu Ói voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moştenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit; şi Ómparte acum ţara aceasta ca moştenire Óntre cele nouă seminţii şi Óntre jumătate din seminţia lui Manaseî.

Rubeniţii şi Gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: de la Aroer, care este pe malurile p‚r‚ului Arnon, şi de la cetatea care este Ón mijlocul văii, toată c‚mpia Medeba, p‚nă la Dibon; toate cetăţile lui Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, care domnea la Hesbon, p‚nă la hotarul copiilor lui Amon; Galaadul, ţinutul Gheşuriţilor şi al Maacatiţilor, tot muntele Hermonului, şi tot Basanul, p‚nă la Salca; toată Ómpărăţia lui Og Ón Basan, care domnea Ón Aştarot şi Ón Edrei, şi care era singura rămăşiţă a Refaimiţilor. Moise a bătut pe aceşti Ómpăraţi, şi i-a izgonit.

Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe Gheşuriţi şi pe Maacatiţi, care au locuit Ón mijlocul lui Israel p‚nă Ón ziua de azi.

Seminţia lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moştenire; jertfele mistuite de foc Ónaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moştenirea lui, cum Ói spusese El.

Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moştenire, după familiile lor.

Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer, care este pe malurile p‚r‚ului Arnon, şi cetatea care este Ón mijlocul văii, toată c‚mpia de l‚ngă Medeba, Hesbonul, şi toate cetăţile lui din c‚mpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Iahaţ, Chedemot, Mefaat, Chiriataim, Sibma, Ţeret-Haşahar, pe muntele văii, Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieşimot, toate cetăţile c‚mpiei, şi toată Ómpărăţia lui Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, care domnea la Hesbon: Moise Ól bătuse, pe el şi pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon, şi care locuiau Ón ţară.

Œntre cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia şi pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor.

Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moştenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.

Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moştenire, după familiile lor.

Ţinutul lor a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din ţara copiilor lui Amon p‚nă la Aroer, faţă Ón faţă cu Raba, de la Hesbon p‚nă la Ramat-Miţpe şi Betonim, de la Mahanaim p‚nă la hotarul Debirului, şi, Ón vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot şi Ţafon, rămăşiţă din Ómpărăţia lui Sihon, Ómpăratul Hesbonului, av‚nd ca hotar Iordanul p‚nă la marginea mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.

Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.

Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moştenire după familiile lor.

Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată Ómpărăţia lui Og, Ómpăratul Basanului, şi toate t‚rguşoarele lui Iair Ón Basan, şaizeci de cetăţi.

Jumătate din Galaad, Aştarot şi Edrei, cetăţi din Ómpărăţia lui Og, Ón Basan, au căzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor.

Acestea sunt părţile de moştenire pe care le-a dat Moise, c‚nd era Ón c‚mpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, Ón faţa Ierihonului, la răsărit.

Moise n-a dat nici o moştenire seminţiei lui Levi; Domnul, Dumnezeul lui Israel, este moştenirea lui, cum Ói spusese El.