Book of Joshua, глава 15

Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se Óntindea spre hotarul Edomului p‚nă la pustia Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.

Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul mării Sărate, de la s‚nul care caută spre miazăzi.

Ieşea spre miazăzi de suişul Acrabim, trecea prin Ţin, şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea Ónainte prin Heţron, suia spre Adar, şi se Óntorcea la Carcaa; trecea apoi prin Aţmon, mergea p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.

Hotarul de răsărit era marea Sărată p‚nă la Ómbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la s‚nul mării care este la Ómbucătura Iordanului.

Suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba, şi se ridica p‚nă la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben; suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, şi se Óndrepta spre miazănoapte Ónspre Ghilgal, care este Ón faţa suişului Adumim la miazăzi de p‚r‚u. Trecea pe l‚ngă apele En-Şemeş, şi mergea p‚nă la En-Roguel.

Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom Ónspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica p‚nă Ón v‚rful muntelui, care este Ón dreptul văii Hinom la apus, şi la capătul văii Refaimiţilor la miazănoapte.

Din v‚rful muntelui, hotarul se Óntindea p‚nă la izvorul apelor Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron, şi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

Din Baala se Óntorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Şemeş, şi trecea prin Timna.

Apoi ieşea Ón latura de miazănoapte a Ecronului, se Óntindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea p‚nă la Iabneel şi ieşea la mare.

Hotarul de apus era marea cea mare şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur Ómprejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte Ón mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.

Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Şeşai, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac.

De acolo s-a suit Ómpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai Ónainte Chiriat-Sefer.

Caleb a zis: ÑCelui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua, Ói voi da de nevastă pe fiica mea Acsa.î Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus m‚na pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.

După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogor‚t de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: ÑCe vrei?î Ea a răspuns: ÑFă-mi un dar, căci mi-ai dat un păm‚nt secetos; dă-mi şi izvoare de apă.î Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetăţile aşezate Ón ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, China, Dimona, Adada, Chedeş, Haţor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, Amam, Şema, Molada, Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet, Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia, Baala, Iim, Aţem, Eltolad, Chesil, Horma, Ţiclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Şilhim, Ain, şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, Ómpreună cu satele lor.

Œn c‚mpie: Eştaol, Ţorea, Aşna, Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, Şaaraim, Aditaim, Ghedera, şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi, şi satele lor.

Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad, Dilean, Miţpe, Iocteel, Lachis, Boţcat, Eglon, Cabon, Lahmas, Chitliş, Ghederot, Bet-Dagon, Naama, şi Macheda; şaisprezece cetăţi, şi satele lor.

Libna, Eter, Aşan, Iiftah, Aşna, Neţib, Cheila, Aczib, şi Mareşa; nouă cetăţi, şi satele lor.

Ecron, cetăţile şi satele lui; de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de l‚ngă Asdod, şi satele lor, Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, şi la marea cea mare, care slujeşte ca hotar.

Œn munte: Şamir, Iatir, Soco, Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, Anab, Eştemo, Anim, Gosen, Holon, şi Ghilo, unsprezece cetăţi şi satele lor.

Arab, Duma, Eşean, Janum, Bet-Tapuah, Afeca, Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi, şi satele lor.

Maon, Carmel, Zif, Iuta, Iizreel, Iocdeam, Zanoah, Cain, Ghibea, şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.

Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, Maarat, Bet-Anot, şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.

Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi, şi satele lor.

Œn pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, Nibşan, Ir-Hamelah, şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.

Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe Iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi Iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim p‚nă Ón ziua de azi.