Book of Joshua, глава 16

Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se Óntindea de la Iordan, l‚ngă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte.

Mergea mai departe de la Betel la Luz, şi trecea spre hotarul Archiţilor prin Atarot.

Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiţilor, p‚nă la hotarul Bet-Horonului de jos şi p‚nă la Ghezer, ieşind la mare.

Acolo şi-au primit moştenirea fiii lui Iosif: Manase şi Efraim.

Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moştenirii lor era, la răsărit, Atarot-Adar p‚nă la Bet-Horonul de sus.

Ieşea spre mare la Micmetat Ón partea de miazănoapte, se Óntorcea la răsărit p‚nă la Taanat-Silo, şi trecea Ónspre răsărit prin Ianoah.

Din Ianoah pogora la Atarot şi la Naarata, atingea Ierihonul, şi mergea p‚nă la Iordan.

Din Tapuah mergea spre apus p‚nă la p‚r‚ul Cana, şi ieşea la mare. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor.

Fiii lui Efraim aveau şi cetăţi deosebite Ón mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.

Ei n-au izgonit pe Canaaniţii care locuiau Ón Ghezer, şi Canaaniţii au locuit Ón mijlocul lui Efraim p‚nă Ón ziua de azi, dar au fost puşi să plătească un bir.