Book of Joshua, глава 23

De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toţi vrăjmaşii care-l Ónconjurau. Iosua era bătr‚n, Ónaintat Ón v‚rstă.

Atunci Iosua o chemat pe tot Israelul, pe bătr‚nii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui, şi pe căpeteniile oastei. Şi le-a zis: ÑEu sunt bătr‚n, Ónaintat Ón v‚rstă.

Aţi văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi.

Vedeţi, v-am dat ca moştenire prin sorţ, după seminţiile voastre, neamurile acestea care au rămas, Óncep‚nd de la Iordan, şi toate neamurile pe care le-am nimicit, p‚nă la marea cea mare spre apusul soarelui.

Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră şi le va alunga dinaintea voastră; şi voi le veţi stăp‚ni ţara, cum a spus Domnul, Dumnezeul vostru.

Puneţi-vă toată puterea ca să păziţi şi să Ómpliniţi tot ce este scris Ón cartea legii lui Moise, fără să vă abateţi nici la dreapta nici la st‚nga.

Să nu vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi numele dumnezeilor lor, şi să nu-l Óntrebuinţaţi Ón jurăm‚nt; să nu le slujiţi, şi să nu vă Ónchinaţi Ónaintea lor.

Ci alipiţi-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut p‚nă Ón ziua aceasta.

Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari şi puternice; şi nimeni p‚nă Ón ziua aceasta, n-a putut să vă stea Ómpotrivă.

Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, cum v-a spus.

Vegheaţi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru.

Dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele prin căsătorii, şi dacă veţi intra Ón legături cu ele, să fiţi Óncredinţaţi că Domnul Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici Ón coaste, şi nişte spini Ón ochi, p‚nă veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune, pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.

Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este păm‚ntesc. Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neÓmplinit; toate vi s-au Ómplinit, nici unul n-a rămas neÓmplinit.

Şi după cum toate cuvintele bune, pe care vi le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s-au Ómplinit pentru voi, tot aşa Domnul va Ómplini faţă de voi toate cuvintele rele, p‚nă vă va nimici de pe faţa acestei ţări bune pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.

Dacă veţi călca legăm‚ntul pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă Ónchinaţi Ónaintea lor, Domnul Se va aprinde de m‚nie Ómpotriva voastră, şi veţi pieri degrabă din ţara cea bună pe care v-a dat-o Elî.