Book of Joshua, глава 24

Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem, şi a chemat pe bătr‚nii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe căpeteniile oastei. Ei s-au Ónfăţişat Ónaintea lui Dumnezeu.

Iosua a zis Óntregului popor: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Părinţii voştri Terah, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, locuiau Ón vechime de cealaltă parte a R‚ului (Eufrat), şi slujeau altor dumnezei.

Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a R‚ului, şi l-am purtat prin toată ţara Canaanului; i-am Ónmulţit săm‚nţa, şi i-am dat pe Isaac.

Lui Isaac i-am dat pe Iacov şi pe Esau: lui Esau i-am dat Ón stăp‚nire muntele Seir, iar Iacov şi fiii lui s-au pogor‚t Ón Egipt.

Am trimis pe Moise şi pe Aaron şi am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut Ón mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el.

Am scos pe părinţii voştri din Egipt, şi aţi ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinţii voştri p‚nă la marea Roşie, cu care şi călăreţi.

Părinţii voştri au strigat către Domnul. Şi Domnul a pus Óntuneric Óntre voi şi Egipteni, a adus marea Ónapoi peste ei, şi i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii voştri ce am făcut Egiptenilor. Şi aţi rămas multă vreme Ón pustie.

V-am adus Ón ţara Amoriţilor, care locuiau dincolo de Iordan, şi ei au luptat Ómpotriva voastră. I-am dat Ón m‚inile voastre; aţi pus stăp‚nire pe ţara lor, şi i-am nimicit dinaintea voastră.

Balac, fiul lui Ţipor, Ómpăratul Moabului, s-a sculat şi a pornit la luptă Ómpotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blestem.

Dar n-am vrut să ascult pe Balaam: el v-a binecuv‚ntat, şi v-am izbăvit din m‚na lui Balac.

Aţi trecut Iordanul, şi aţi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat Ómpotriva voastră: Amoriţii, Fereziţii, Canaaniţii, Hetiţii, Ghirgasiţii, Heviţii şi Iebusiţii. I-am dat Ón m‚inile voastre, am trimis Ónaintea voastră viespe bondărească, şi i-a izgonit dinaintea voastră, ca pe cei doi Ómpăraţi ai Amoriţilor: nu cu sabia, nici cu arcul tău.

V-am dat o ţară pe care n-o munciserăţi, cetăţi pe care nu le zidiserăţi, dar pe care le locuiţi, vii şi măslini pe care nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca hrană.

Acum, temeţi-vă de Domnul, şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de R‚u şi Ón Egipt, şi slujiţi Domnului.

Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de R‚u, sau dumnezeilor Amoriţilor Ón a căror ţară locuiţi. C‚t despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnuluiî.

Poporul a răspuns, şi a zis: ÑDeparte de noi g‚ndul să părăsim pe Domnul, şi să slujim altor dumnezei.

Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi şi pe părinţii noştri; El a făcut Ónaintea ochilor noştri acele minuni mari, şi ne-a păzit Ón tot timpul drumului pe care l-am urmat şi Ón mijlocul tuturor popoarelor, pe la care am trecut.

El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele, şi pe Amoriţii care locuiau ţara aceasta. Şi noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru.î Iosua a zis poporului: ÑVoi nu veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu sf‚nt, un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile şi păcatele.

C‚nd veţi părăsi pe Domnul, şi veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va Óntoarce, şi vă va face rău, şi vă va nimici, după ce v-a făcut bineî.

Poporul a zis lui Iosua: ÑNu! căci vom sluji Domnuluiî.

Iosua a zis poporului: ÑVoi sunteţi martori Ómpotriva voastră Ónşivă că aţi ales pe Domnul, ca să-I slujiţi.î Ei au răspuns: ÑSuntem martori!î ÑScoateţi dar dumnezeii străini care sunt Ón mijlocul vostru, şi Óntoarceţi-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.î Şi poporul a zis lui Iosua: ÑNoi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, şi vom asculta glasul Luiî.

Iosua a făcut Ón ziua aceea un legăm‚nt cu poporul, şi i-a dat legi şi porunci, la Sihem.

Iosua a scris aceste lucruri Ón cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare, şi a ridicat-o acolo sub stejarul care era Ón locul Ónchinat Domnului.

Şi Iosua a zis Óntregului popor: ÑIată, piatra aceasta va fi martoră Ómpotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră Ómpotriva voastră, ca să nu fiţi necredincioşi Dumnezeului vostruî.

Apoi Iosua a dat drumul poporului, şi s-a dus fiecare Ón moştenirea lui.

După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, Ón v‚rstă de o sută zece ani.

L-au Ónmorm‚ntat Ón ţinutul care-i căzuse la Ómpărţeală, la Timnat-Serah, Ón muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.

Israel a slujit Domnului Ón tot timpul vieţii lui Iosua, şi Ón tot timpul vieţii bătr‚nilor care au trăit după Iosua şi care cunoşteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel.

Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost Óngropate la Sihem, Ón partea ţarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita, şi care a ajuns moştenirea fiilor lui Iosif.

Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, şi a fost Óngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, Ón muntele lui Efraim.