Book of Joshua, глава 7

Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Şi Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva copiilor lui Israel.

Iosua a trimis din Ierihon nişte bărbaţi la Ai, care este l‚ngă Bet-Aven, la răsărit de Betel. Şi le-a zis: ÑSuiţi-vă, şi iscodiţi ţara.î Şi oamenii aceia s-au suit, şi au iscodit cetatea Ai.

S-au Óntors la Iosua, şi i-au spus: ÑDegeaba mai faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să baţi cetatea Ai; nu osteni tot poporul; căci oamenii aceia sunt puţin la număr.î Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai.

Oamenii din Ai le-au omor‚t aproape treizeci şi şase de oameni; i-au urmărit de la poartă p‚nă la Şebarim, şi i-au bătut la vale. Poporul a rămas Óncremenit şi cu inima moale ca apa.

Iosua şi-a sf‚şiat hainele, şi s-a aruncat cu faţa la păm‚nt p‚nă seara Ónaintea chivotului Domnului, el şi bătr‚nii lui Israel, şi şi-au presărat capul cu ţăr‚nă.

Iosua a zis: ÑAh! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai Ón m‚inile Amoriţilor şi să ne prăpădeşti? De am fi ştiut să răm‚nem de cealaltă parte a Iordanului!

Dar Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul Ónaintea vrăjmaşilor lui?

Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor Ónconjura, şi ne vor şterge numele de pe păm‚nt. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?î Domnul a zis lui Iosua: ÑScoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta?

Israel a păcătuit; au călcat legăm‚ntul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit, şi le-au ascuns printre lucrurile lor.

De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul Ón faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le: ,Sfinţiţi-vă pentru m‚ine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Œn mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi, p‚nă nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Să vă apropiaţi m‚ine dimineaţă după seminţiile voastre; şi seminţia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe familii, şi familia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe case, şi casa pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe bărbaţi.

Cine va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars Ón foc, el şi tot ce este al lui, pentru că a călcat legăm‚ntul Domnului şi a făcut o mişelie Ón Israel.î Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă, şi a apropiat pe Israel, după seminţiile lui, şi a fost arătată prin sorţi seminţia lui Iuda.

A apropiat familiile lui Iuda, şi a fost arătată prin sorţi familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case, şi a fost arătată prin sorţi casa lui Zabdi.

A apropiat casa lui Zabdi pe bărbaţi, şi a fost arătat prin sorţi Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda.

Iosua a zis lui Acan: ÑFiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturiseşte şi spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimicî.

Acan a răspuns lui Iosua, şi a zis: ÑEste adevărat că am păcătuit Ómpotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, şi iată ce am făcut.

Am văzut Ón pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint, şi o placă de aur Ón greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit, şi le-am luat; iată, sunt ascunse Ón păm‚nt Ón mijlocul cortului meu, şi argintul este pus sub eleî.

Iosua a trimis nişte oameni, care au alergat Ón cort; şi iată că lucrurile erau ascunse Ón cortul lui Acan, şi argintul era sub ele.

Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua şi tuturor copiilor lui Israel, şi le-au pus Ónaintea Domnului.

Iosua şi tot Israelul Ómpreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii şi fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui şi tot ce era al lui; şi i-au suit Ón valea Acor.

Iosua a zis: ÑPentru ce ne-ai nenorocit? Şi pe tine te va nenoroci Domnul aziî. Şi tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars Ón foc, i-au ucis cu pietre, şi au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede p‚nă Ón ziua de azi. Şi Domnul S-a Óntors din iuţimea m‚niei Lui. Din pricina acestei Ónt‚mplări s-a dat p‚nă Ón ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Tulburare).