Book of Joshua, глава 6

Ierihonul era Ónchis şi Óntărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra Ón el.

Domnul a zis lui Iosua: ÑIată, dau Ón m‚inile tale Ierihonul şi pe Ómpăratul lui, pe vitejii lui ostaşi.

Œnconjuraţi cetatea, voi toţi bărbaţii de război, d‚nd ocol cetăţii odată. Aşa să faci şase zile.

Şapte preoţi să poarte Ónaintea chivotului şapte tr‚mbiţe de corn de berbec; Ón ziua a şaptea, să Ónconjuraţi cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune din tr‚mbiţe.

C‚nd vor suna lung din cornul de berbec, şi c‚nd veţi auzi sunetul tr‚mbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se suie, fiecare drept Ónainte.î Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoţi, şi le-a zis: ÑLuaţi chivotul legăm‚ntului, şi şapte preoţi să poarte cele şapte tr‚mbiţe de corn de berbec Ónaintea chivotului Domnului.î Şi a zis poporului: ÑPorniţi, Ónconjuraţi cetatea, şi bărbaţii Ónarmaţi să treacă Ónaintea chivotului Domnului.î După ce a vorbit Iosua poporului, cei şapte preoţi care purtau Ónaintea Domnului cele şapte tr‚mbiţe de corn de berbec au pornit şi au sunat din tr‚mbiţe. Chivotul legăm‚ntului Domnului mergea Ón urma lor.

Bărbaţii Ónarmaţi mergeau Ónaintea preoţilor, care sunau din tr‚mbiţe, şi coada oştirii mergea după chivot; Ón timpul mersului, preoţii sunau din tr‚mbiţe.

Iosua dăduse porunca aceasta poporului: ÑVoi să nu strigaţi, să nu vi se audă glasul, şi să nu vă iasă o vorbă din gură, p‚nă Ón ziua c‚nd vă voi spune: ,Strigaţi!í Atunci să strigaţi.î Chivotului Domnului a Ónconjurat cetatea, şi i-a dat ocol odată; apoi au intrat Ón tabără, şi au rămas Ón tabără peste noapte.

Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap, şi preoţii au luat chivotul Domnului.

Cei şapte preoţi, care purtau cele şapte tr‚mbiţe de corn de berbec Ónaintea chivotului Domnului, au pornit şi au sunat din tr‚mbiţe. Bărbaţii Ónarmaţi mergeau Ónaintea lor, şi coada oştirii venea după chivotul Domnului; Ón timpul mersului, preoţii sunau din tr‚mbiţe.

Au Ónconjurat cetatea odată, a doua zi; apoi s-au Óntors Ón tabără. Au făcut acelaşi lucru timp de şase zile.

Œn ziua a şaptea, s-au sculat Ón zorii zilei, şi au Ónconjurat Ón acelaşi fel cetatea de şapte ori; aceasta a fost singura zi c‚nd au Ónconjurat cetatea de şapte ori.

A şaptea oară, pe c‚nd preoţii sunau din tr‚mbiţe, Iosua a zis poporului: ÑStrigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea Ón m‚nă!

Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea şi tot ce se află Ón ea; dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav şi pe toţi cei ce vor fi cu ea Ón casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi.

Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire şi o veţi nenoroci.

Tot argintul şi tot aurul, toate lucrurile de aramă şi de fier, să fie Ónchinate Domnului, şi să intre Ón vistieria Domnului.î Poporul a scos strigăte, şi preoţii au sunat din tr‚mbiţe. C‚nd a auzit poporul sunetul tr‚mbiţei, a strigat tare, şi zidul s-a prăbuşit; poporul s-a suit Ón cetate, fiecare drept Ónainte. Au pus m‚na pe cetate, şi au nimicit-o cu desăv‚rşire, trec‚nd prin ascuţişul sabiei tot ce era Ón cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătr‚ni, p‚nă la boi, oi şi măgari.

Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: ÑIntraţi Ón casa curvei, şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum i-aţi jurat.î Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei, şi pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei, şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel.

Cetatea au ars-o Ómpreună cu tot ce se afla Ón ea; numai argintul, aurul, şi toate lucrurile de aramă şi de fier le-au pus Ón vistieria casei Domnului.

Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei, şi pe toţi ai ei; ea a locuit Ón mijlocul lui Israel p‚nă Ón ziua de azi, pentru că ascunsese solii, pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.

Atunci a jurat Iosua, şi a zis: ÑBlestemat să fie Ónaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preţul Ónt‚iului său născut Ói va pune temeliile şi cu preţul celui mai t‚năr fiu al lui Ói va aşeza porţile!î Domnul a fost cu Iosua, şi i s-a dus vestea Ón toată ţara.