Book of Joshua, глава 9

La auzul acestor lucruri, toţi Ómpăraţii care erau dincoace de Iordan, Ón munte şi Ón vale, şi pe toată coasta mării celei mari, p‚nă l‚ngă Liban, Hetiţii, Amoriţii, Canaaniţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii, s-au unit Ómpreună Óntr-o Ónţelegere ca să lupte Ómpotriva lui Iosua şi Ómpotriva lui Israel.

Locuitorii din Gabaon, de partea lor, c‚nd au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului şi cetăţii Ai, au Óntrebuinţat un vicleşug, şi au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat nişte saci vechi pe măgarii lor, şi nişte burdufuri vechi pentru vin, rupte şi c‚rpite, iar Ón picioare purtau Óncălţăminte veche şi c‚rpită, şi erau Ómbrăcaţi cu nişte haine vechi pe ei; iar toată p‚inea pe care o aveau pentru hrană era uscată şi mucegăise.

S-au dus la Iosua Ón tabără la Ghilgal, şi i-au zis lui şi tuturor celor din Israel: ÑNoi venim dintr-o ţară depărtată, acum deci faceţi legăm‚nt cu noiî.

Bărbaţii lui Israel au răspuns Heviţilor acestora: ÑPoate că voi locuiţi Ón mijlocul nostru, cum să facem noi legăm‚nt cu voi?î Ei au zis lui Iosua: ÑNoi suntem robii tăi.î Şi Iosua le-a zis: ÑCine sunteţi voi, şi de unde veniţi?î Ei i-au răspuns: ÑRobii tăi vin dintr-o ţară foarte depărtată, pentru faima Domnului, Dumnezeului tău; căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a făcut Ón Egipt, şi de ce a făcut celor doi Ómpăraţi ai Amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon, Ómpăratul Hesbonului, şi lui Og, Ómpăratul Basanului, care era la Aştarot.

Şi bătr‚nii noştri şi toţi locuitorii din ţara noastră ne-au zis: ,Luaţi cu voi merinde pentru călătorie, duceţi-vă Ónaintea lor, şi spuneţi-le: ,Noi suntem robii voştri; acum deci faceţi legăm‚nt cu noi.

Iată p‚inea noastră: era caldă c‚nd am luat-o ca merinde de acasă, Ón ziua c‚nd am plecat să venim la voi, şi acum s-a uscat şi s-a mucegăit.

Burdufurile acestea de vin, c‚nd le-am umplut, erau noi de tot, şi iată-le s-au rupt; hainele şi Óncălţămintea noastră s-au Ónvechit de lungimea prea mare a drumuluiî.

Bărbaţii lui Israel au luat din merindele lor, şi n-au Óntrebat pe Domnul.

Iosua a făcut pace cu ei, şi a Óncheiat un legăm‚nt prin care trebuia să-i lase cu viaţă, şi căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.

La trei zile după Óncheierea acestui legăm‚nt, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei, şi că locuiau Ón mijlocul lor.

Căci copiii lui Israel au plecat, şi a treia zi au ajuns la cetăţile lor; cetăţile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot şi Chiriat-Iearim.

Dar nu i-au bătut, pentru că fruntaşii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că-i vor lăsa cu viaţă. Şi toată adunarea a c‚rtit Ómpotriva căpeteniilor.

Toate căpeteniile au zis Óntregii adunări: ÑLe-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi acum nu putem să ne atingem de ei.

Iată ce le vom face: Ói vom lăsa cu viaţă, ca să n-aducem peste noi m‚nia Domnului, din pricina jurăm‚ntului pe care li l-am făcutî.

ÑSă trăiascăî, le-au zis căpeteniile. Dar au fost Óntrebuinţaţi la tăiat lemne şi la scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile.

Iosua i-a chemat, şi le-a vorbit astfel: ÑPentru ce ne-aţi Ónşelat zic‚nd: ,Suntem foarte departe de voií, c‚nd voi locuiţi Ón mijlocul nostru?

Acum sunteţi blestemaţi, şi nu veţi Ónceta să fiţi Ón robie, să tăiaţi lemne şi să scoateţi apă pentru casa Dumnezeului meuî.

Ei au răspuns lui Iosua, şi au zis: ÑRobii tăi au auzit de poruncile date de Domnul, Dumnezeul tău, robului Său Moise, ca să vă dea Ón m‚nă toată ţara şi să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; şi venirea voastră a băgat mare frică Ón noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat aşa.

Şi acum iată-ne Ón m‚inile tale; fă cu noi ce vei crede că este bine şi drept să faciî.

Iosua le-a făcut aşa cum hotăr‚se; i-a izbăvit din m‚na copiilor lui Israel, care nu i-au omor‚t; dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne şi să scoată apă pentru adunare, şi pentru altarul Domnului Ón locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac p‚nă Ón ziua de azi.