Book of Leviticus, глава 11

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi le-a zis: ÑVorbiţi copiilor lui Israel, şi spuneţi-le: ,Iată dobitoacele pe care le veţi m‚nca dintre toate dobitoacele de pe păm‚nt.

Să m‚ncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă.

Dar să nu m‚ncaţi din cele ce rumegă numai, sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu m‚ncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată.

Să nu m‚ncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat.

Să nu m‚ncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat.

Să nu m‚ncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat.

Să nu m‚ncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate.

Iată vieţuitoarele, pe care să le m‚ncaţi dintre toate cele ce sunt Ón ape. Să m‚ncaţi din toate cele ce au aripi (Ónotătoare) şi solzi, şi care sunt Ón ape, fie Ón mări, fie Ón r‚uri.

Dar să priviţi ca o ur‚ciune pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună Ón ape şi tot ce trăieşte Ón ape, fie Ón mări, fie Ón r‚uri.

Să le priviţi ca o ur‚ciune, să nu m‚ncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o ur‚ciune.

Să priviţi ca o ur‚ciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi Ón ape.

Iată dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o ur‚ciune, şi din care să nu m‚ncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui; huhurezul, heretele şi cocost‚rcul; lebăda, pelicanul şi corbul de mare; barza, b‚tlanul, şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca o ur‚ciune orice t‚r‚toare care zboară şi umblă pe patru picioare.

Dar, dintre toate t‚r‚toarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să m‚ncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe păm‚nt.

Iată pe care să le m‚ncaţi: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol şi lăcusta hagab, după soiurile lor.

Pe toate celelalte t‚r‚toare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o ur‚ciune.

Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat p‚nă seara, şi oricine va purta trupurile lor moarte, să-şi spele hainele, şi va fi necurat p‚nă seara.

Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat.

Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat p‚nă seara; şi oricine le va purta trupurile moarte, Óşi va spăla hainele şi va fi necurat p‚nă seara. Să le priviţi ca necurate.

Iată, din vietăţile care se t‚răsc pe păm‚nt, cele pe care le veţi privi ca necurate: c‚rtiţa, şoarecele şi şop‚rla, după soiurile lor; ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul.

Să le priviţi ca necurate dintre toate t‚r‚toarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat p‚nă seara.

Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se Óntrebuinţează la ceva; să fie pus Ón apă, şi va răm‚ne necurat p‚nă seara; după aceea va fi curat.

Tot ce se va găsi Óntr-un vas de păm‚nt Ón care va cădea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, şi veţi sparge vasul.

Orice lucru de m‚ncare, pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat; şi orice băutură care se Óntrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul Ón care se va găsi, va fi necurată.

Orice lucru, pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dăr‚me: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.

Numai izvoarele şi f‚nt‚nile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor răm‚ne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.

Dacă se Ónt‚mplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o săm‚nţă care trebuie semănată, ea va răm‚ne curată.

Dar dacă se pusese apă pe săm‚nţă, şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.

Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat p‚nă seara; cine va m‚nca din trupul ei mort, Óşi va spăla hainele şi va fi necurat p‚nă seara; şi cine va purta trupul ei mort, Óşi va spăla hainele şi va fi necurat p‚nă seara.

Pe orice t‚r‚toare care se t‚răşte pe păm‚nt, s-o priviţi ca necurată; să nu se măn‚nce.

Din toate t‚r‚toarele care se t‚răsc pe păm‚nt, din toate cele ce se t‚răsc pe p‚ntece, să nu m‚ncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o ur‚ciune.

Să nu vă faceţi ur‚cioşi prin toate aceste t‚r‚toare care se t‚răsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.

Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sf‚nt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste t‚r‚toare care se t‚răsc pe păm‚nt.

Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sf‚nt.

Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă Ón ape, şi toate vietăţile care se t‚răsc pe păm‚nt, ca să faceţi deosebire Óntre ce este necurat şi ce este curat, Óntre dobitocul care se măn‚ncă şi dobitocul care nu se măn‚ncă.î