Book of Leviticus, глава 10

Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc Ón ea, şi au pus tăm‚ie pe foc; şi au adus astfel Ónaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.

Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit Ónaintea Domnului.

Moise a zis lui Aaron: ÑAceasta este ce a spus Domnul, c‚nd a zis: ,Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine, şi voi fi proslăvit Ón faţa Óntregului popor.î Aaron a tăcut.

Şi Moise a chemat pe Mişael şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: ÑApropiaţi-vă, scoateţi pe fraţii voştri din sf‚ntul locaş, şi duceţi-i afară din tabără.î Ei s-au apropiat, şi i-au scos afară din tabără, Ómbrăcaţi Ón tunicile lor, cum zisese Moise.

Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, fiii lui Aaron: ÑSă nu vă descoperiţi capetele, şi să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi, şi să Se m‚nie Domnul Ómpotriva Óntregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voştri, pe toată casa lui Israel, să pl‚ngă arderea care a venit de la Domnul.

Voi să nu ieşiţi din uşa cortului Ónt‚lnirii, ca să nu muriţi; căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi.î Ei au făcut cum zisese Moise.

Domnul a vorbit lui Aaron, şi a zis: ÑTu şi fiii tăi Ómpreună cu tine, să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, c‚nd veţi intra Ón cortul Ónt‚lnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, ca să puteţi deosebi ce este sf‚nt de ce nu este sf‚nt, ce este necurat de ce nu este curat, şi să puteţi Ónvăţa pe copiii lui Israel toate legile, pe care li le-a dat Domnul prin Moise.î Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: ÑLuaţi partea din darul de m‚ncare rămasă din jertfele mistuite de foc Ónaintea Domnului, şi m‚ncaţi-o fără aluat l‚ngă altar: căci este un lucru prea sf‚nt.

S-o m‚ncaţi Óntr-un loc sf‚nt; acesta este dreptul tău şi dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de m‚ncare mistuite de foc Ónaintea Domnului; căci aşa mi-a fost poruncit.

Să m‚ncaţi de asemenea Óntr-un loc curat, tu, fiii tăi şi fiicele tale Ómpreună cu tine, pieptul care a fost legănat Óntr-o parte şi alta, şi spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare; căci ele vă sunt date, ca un drept cuvenit ţie şi ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel.

Œmpreună cu grăsimile r‚nduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă ca jertfă prin ridicare, şi pieptul care se leagănă Óntr-o parte şi alta Ónaintea Domnului; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi Ómpreună cu tine, printr-o lege veşnică, aşa cum a poruncit Domnul.î Moise a căutat ţapul adus ca jertfă de ispăşire; şi iată că fusese ars. Atunci s-a m‚niat pe Eleazar şi Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron, şi a zis: ÑPentru ce n-aţi m‚ncat jertfa de ispăşire Óntr-un loc sf‚nt? Ea este un lucru prea sf‚nt; şi Domnul v-a dat-o, ca să purtaţi nelegiuirea adunării, şi să faceţi ispăşire pentru ea Ónaintea Domnului.

Iată că s‚ngele jertfei n-a fost dus Ónăuntrul sf‚ntului locaş; trebuia s-o m‚ncaţi Ón sf‚ntul locaş, cum am poruncit.î Aaron a răspuns lui Moise: ÑIată, ei şi-au adus azi jertfa de ispăşire şi arderea lor de tot Ónaintea Domnului; şi, după cele ce mi s-au Ónt‚mplat, dacă aş fi m‚ncat azi jertfa de ispăşire, ar fi fost bine oare Ónaintea Domnului?î Moise a auzit şi a fost mulţumit cu aceste cuvinte.