Book of Leviticus, глава 19

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte Óntregii adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sf‚nt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.

Fiecare din voi să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său, şi să păzească Sabatele Mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu vă Óntoarceţi spre idoli, şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

C‚nd veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită.

Jertfa să fie m‚ncată Ón ziua c‚nd o veţi jertfi, sau a doua zi; ce va mai răm‚ne p‚nă a treia zi, să se ardă Ón foc.

Dacă va m‚nca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru ur‚t: jertfa nu va fi primită.

Cine va m‚nca din ea, Óşi va purta vina păcatului său, căci necinsteşte ce a fost Ónchinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.

C‚nd veţi secera holdele ţării, să laşi nesecerat un colţ din c‚mpul tău, şi să nu str‚ngi spicele rămase pe urma secerătorilor.

Nici să nu culegi strugurii rămaşi după cules Ón via ta, şi să nu str‚ngi boabele care vor cădea din ei. Să le laşi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu furaţi, şi să nu minţiţi, nici să nu vă Ónşelaţi unii pe alţii.

Să nu juraţi str‚mb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

Să nu asupreşti pe aproapele tău, şi să nu storci nimic de la el prin silă. Să nu opreşti p‚nă a doua zi plata celui tocmit cu ziua.

Să nu vorbeşti de rău pe un surd, şi să nu pui Ónaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă; ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului, şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.

Să nu umbli cu b‚rfeli Ón poporul tău. Să nu te ridici Ómpotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.

Să nu urăşti pe fratele tău Ón inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te Óncarci cu un păcat din pricina lui.

Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine Ónsuţi. Eu sunt Domnul.

Să păziţi legile Mele. Să nu Ómpreuni vite de două soiuri deosebite; să nu semeni Ón ogorul tău două feluri de seminţe; şi să nu porţi o haină ţesută din două feluri de fire.

C‚nd un om se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat, şi ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiţi am‚ndoi, dar nu pedepsiţi cu moartea, pentru că ea nu era slobodă.

El să aducă Domnului pentru vina lui, la uşa cortului Ónt‚lnirii, un berbec ca jertfă pentru vină.

Preotul să facă ispăşire pentru el Ónaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină; şi păcatul pe care l-a făcut, Ói va fi iertat.

C‚nd veţi intra Ón ţară, şi veţi sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviţi ca netăiate Ómprejur; timp de trei ani să fie netăiate Ómprejur pentru voi; să nu m‚ncaţi din ele.

Œn al patrulea an, toate roadele să fie Ónchinate Domnului, spre lauda Lui.

Œn al cincilea an, să m‚ncaţi roadele, ca ele să vi se Ónmulţească din ce Ón ce mai mult: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu m‚ncaţi nimic cu s‚nge. Să nu ghiciţi după v‚rcolaci, nici după nori.

Să nu vă tăiaţi rotund colţurile părului, şi să nu-ţi razi colţurile bărbii.

Să nu vă faceţi tăieturi Ón carne pentru un mort, şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul.

Să nu-ţi necinsteşti fata, d‚nd-o să fie curvă, pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de curvie, şi să se umple de fărădelegi.

Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sf‚nt. Eu sunt Domnul.

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i Óntrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să te scoli Ónaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătr‚n. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

Dacă un străin vine să locuiască Ómpreună cu voi Ón ţara voastră, să nu-l asupriţi.

Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte Óntre voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; să-l iubiţi ca pe voi Ónşivă, căci şi voi aţi fost străini Ón ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu faceţi nedreptate la judecată, nici Ón măsurile de lungime, nici Ón greutăţi, nici Ón măsurile de Óncăpere.

Să aveţi cumpene drepte, greutăţi drepte, efe drepte, şi hine drepte. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului.

Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le Ómpliniţi. Eu sunt Domnul.î