Book of Leviticus, глава 20

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSpune copiilor lui Israel: ,Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc Ón Israel, dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre.

Şi Eu Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat locaşul Meu cel sf‚nt, şi a necinstit Numele Meu cel sf‚nt.

Dacă poporul ţării Ónchide ochii faţă de omul acela, care dă lui Moloh copii de ai săi, şi nu-l omoară, Œmi voi Óntoarce Eu Faţa Ómpotriva omului aceluia şi Ómpotriva familiei lui, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui, Ómpreună cu toţi cei ce curvesc ca el cu Moloh.

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.

Voi, să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să păziţi legile Mele, şi să le Ómpliniţi. Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: s‚ngele lui să cadă asupra lui.

Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.

Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său, şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; s‚ngele lor să cadă asupra lor.

Dacă un om se culcă cu nora sa, am‚ndoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de s‚nge: s‚ngele lor să cadă asupra lor.

Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, am‚ndoi au făcut un lucru sc‚rbos; să fie pedepsiţi cu moartea, s‚ngele lor să cadă asupra lor.

Dacă un om ia de nevastă pe fată şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă Ón foc, pe el şi pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie Ón mijlocul vostru.

Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omor‚ţi.

Dacă o femeie se apropie de o vită, ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omor‚te: s‚ngele lor să cadă asupra lor.

Dacă un om ia pe sora sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă Ói vede goliciunea ei şi ea Ói vede pe a lui, este o mişelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, Óşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.

Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor, şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea, şi ea Óşi descoperă scurgerea s‚ngelui ei, am‚ndoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci Ónseamnă să descoperi pe ruda ta de aproape: am‚ndoi aceştia Óşi vor lua pedeapsa păcatului.

Dacă un om se culcă cu mătuşa sa, a descoperit goliciunea unchiului său; Óşi vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii.

Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii.

Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele, şi să le Ómpliniţi, pentru ca ţara Ón care vă duc să vă aşez, să nu vă verse din gura ei.

Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este sc‚rbă de ele.

V-am spus: ,Voi le veţi stăp‚ni ţara; Eu vă voi da-o Ón stăp‚nire: este o ţară Ón care curge lapte şi miere.í Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am pus de o parte dintre popoare.

Să faceţi deosebire Óntre dobitoacele curate şi necurate, Óntre păsările curate şi necurate, ca să nu vă spurcaţi prin dobitoacele, prin păsările, prin toate t‚r‚toarele de pe păm‚nt, pe care v-am Ónvăţat să le deosebiţi ca necurate.

Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sf‚nt, Eu, Domnul; Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.

Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, sau se Óndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: s‚ngele lor să cadă asupra lor.î