Book of Leviticus, глава 24

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑPorunceşte copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neÓncetat.

Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru, care este Ónaintea mărturiei, Ón cortul Ónt‚lnirii, pentru ca să ardă neÓncetat de seara p‚nă dimineaţa Ón faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri.

Să aşeze candelele Ón sfeşnicul de aur curat, ca să ardă neÓncetat Ónaintea Domnului.

Să iei floare de făină, şi să faci din ea douăsprezece turte; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă.

Să le pui Ón două şiruri, c‚te şase Ón fiecare şir, pe masa de aur curat, Ónaintea Domnului.

Peste fiecare şir să pui tăm‚ie curată, care să fie pe p‚ine ca aducere aminte, ca un dar de m‚ncare mistuit de foc Ónaintea Domnului.

Œn fiecare zi de Sabat să se pună aceste p‚ini Ónaintea Domnului, neÓncetat: acesta este un legăm‚nt veşnic pe care-l vor ţine copiii lui Israel.

P‚inile acestea să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui, şi să le măn‚nce Óntr-un loc sf‚nt; căci ele sunt pentru ei un lucru prea sf‚nt, o parte din darurile de m‚ncare mistuite de foc Ónaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică.î Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean, venind Ón mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat Ón tabără cu un bărbat israelit.

Fiul femeii israelite a hulit şi a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mama sa se numea Şelomit, fata lui Dibri, din seminţia lui Dan.

L-au aruncat Ón temniţă, p‚nă va spune Moise ce va porunci Domnul.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑScoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit, să-şi pună m‚inile pe capul lui, şi toată adunarea să-l ucidă cu pietre.

Să vorbeşti copiilor lui Israel, şi să le spui: ,Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, Óşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.

Cine va blestema Numele Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.

Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.

Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să-l Ónlocuiască: viaţă pentru viaţă.

Dacă cineva răneşte pe aproapele lui, să i se facă aşa cum a făcut şi el: fr‚ntură pentru fr‚ntură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său.

Cine va ucide un dobitoc, să-l Ónlocuiască; dar cine va ucide un om, să fie pedepsit cu moartea.

Să aveţi aceeaşi lege pentru străin ca şi pentru băştinaş; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.î Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos afară din tabără pe cel ce hulise, şi l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.