Book of Leviticus, глава 26

Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici st‚lp de aducere aminte; să nu puneţi Ón ţara voastră nici o piatră Ómpodobită cu chipuri, ca să vă Ónchinaţi Ónaintea ei; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sf‚nt. Eu sunt Domnul.

Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi Ómplini, vă voi trimite ploi la vreme, păm‚ntul Óşi va da roadele, şi pomii de pe c‚mp Óşi vor da roadele.

Abia veţi treiera gr‚ul, şi veţi Óncepe culesul viei, şi culesul viei va ţine p‚nă la semănătură; veţi avea p‚ine din belşug, veţi m‚nca şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică Ón ţara voastră.

Voi da pace Ón ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi sabia nu va trece prin ţara voastră.

Veţi urmări pe vrăjmaşii voştri, şi ei vor cădea ucişi de sabie Ónaintea voastră.

Cinci din voi vor urmări o sută, şi o sută din voi vor urmări zece mii, şi vrăjmaşii voştri vor cădea ucişi de sabie Ónaintea voastră.

Eu Mă voi Óntoarce spre voi, vă voi face să creşteţi, vă voi Ónmulţi, şi Œmi voi ţine legăm‚ntul Meu cu voi.

Veţi m‚nca din roadele cele vechi, şi veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi.

Œmi voi aşeza locaşul Meu Ón mijlocul vostru, şi sufletul Meu nu vă va urÓ.

Voi umbla Ón mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu.

Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru, şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.

Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu Ómpliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile Mele, şi dacă sufletul vostru urăşte r‚nduielile Mele, aşa Ónc‚t să nu Ómpliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legăm‚ntul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii, şi să piară viaţa din voi. Săm‚nţa o veţi semăna Ón zadar, căci o vor m‚nca vrăjmaşii voştri.

Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva voastră, şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.

Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Voi fr‚nge m‚ndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, şi păm‚ntul de aramă.

Vi se va istovi puterea fără folos: păm‚ntul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe păm‚nt nu-şi vor da roadele.

Dacă şi după aceasta vă veţi Ómpotrivi, şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Voi trimite Ómpotriva voastră fiarele de pe c‚mp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele, şi vă vor Ómpuţina; aşa că vă vor răm‚ne drumurile pustii.

Dacă pedepsele acestea nu vă vor Óndrepta, şi dacă vă veţi Ómpotrivi Mie, Mă voi Ómpotrivi şi Eu vouă, şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Voi face să vină Ómpotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legăm‚ntului Meu; şi c‚nd vă veţi str‚nge Ón cetăţile voastre, voi trimite ciuma Ón mijlocul vostru, şi veţi fi daţi Ón m‚inile vrăjmaşului.

C‚nd vă voi trimite lipsă de p‚ine, zece femei vă vor coace p‚ine Óntr-un singur cuptor, şi vi se va da p‚inea cu c‚ntarul; veţi m‚nca, dar nu vă veţi sătura.

Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, şi dacă vă veţi Ómpotrivi Mie, Mă voi Ómpotrivi şi Eu vouă cu m‚nie, şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

Veţi m‚nca p‚nă şi carnea fiilor voştri, veţi m‚nca p‚nă şi carnea fiicelor voastre.

Vă voi nimici Ónălţimile pentru jertfă, vă voi dăr‚ma st‚lpii Ónchinaţi soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voştri, şi sufletul Meu vă va urÓ.

Vă voi lăsa cetăţile pustii, vă voi pustii locaşurile sfinte, şi nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tăm‚ii voastre.

Voi pustii ţara, aşa că vrăjmaşii voştri care o vor locui vor răm‚ne Óncremeniţi văz‚nd-o.

Vă voi Ómprăştia printre neamuri, şi voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită, şi cetăţile voastre vor răm‚ne pustii.

Atunci ţara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul c‚t va fi pustiită şi c‚t veţi fi Ón ţara vrăjmaşilor voştri; atunci ţara se va odihni, şi se va bucura de Sabatele ei.

Tot timpul c‚t va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese Ón anii voştri de Sabat, c‚nd o locuiaţi.

Œn inima acelora dintre voi care vor mai răm‚ne Ón viaţă, Ón ţara vrăjmaşilor lor, voi băga frica; şi Ói va urmări p‚nă şi foşnetul unei frunze suflate de v‚nt; vor fugi ca de sabie, şi vor cădea fără să fie urmăriţi.

Se vor prăvăli unii peste alţii ca Ónaintea sabiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi putea să staţi Ón picioare Ón faţa vrăjmaşilor voştri; veţi pieri printre neamuri, şi vă va m‚nca ţara vrăjmaşilor voştri.

Iar pe aceia dintre voi care vor mai răm‚ne Ón viaţă, Ói va apuca durerea pentru fărădelegile lor, Ón ţara vrăjmaşilor lor; Ói va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor.

Œşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săv‚rşit faţă de Mine, şi Ómpotrivirea cu care Mi s-au Ómpotrivit, păcate din pricina cărora şi Eu M-am Ómpotrivit lor, şi i-am adus Ón ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată Ómprejur se va smeri, şi vor plăti datoria fărădelegilor lor.

Atunci Œmi voi aduce aminte de legăm‚ntul Meu cu Iacov, Œmi voi aduce aminte de legăm‚ntul Meu cu Isaac şi de legăm‚ntul Meu cu Avraam, şi Œmi voi aduce aminte de ţară.

Ţara Ónsă va trebui să fie părăsită de ei, şi se va bucura de Sabatele ei Ón timpul c‚nd va răm‚ne pustiită departe de ei; şi ei vor plăti datoria fărădelegilor lor, pentru că au nesocotit poruncile Mele, şi pentru că sufletul lor a ur‚t legile Mele.

Dar, şi c‚nd vor fi Ón ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot, şi nu-i voi urÓ p‚nă acolo Ónc‚t să-i nimicesc de tot, şi să rup legăm‚ntul Meu cu ei; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.

Ci Œmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legăm‚nt, prin care i-am scos din ţara Egiptului, Ón faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.î Acestea sunt r‚nduielile, poruncile şi legile, pe care le-a statornicit Domnul Óntre El şi copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.