Book of Leviticus, глава 7

Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru prea sf‚nt.

Œn locul unde se junghie arderea de tot, să se junghie şi vita care slujeşte ca jertfă pentru vină. S‚ngele ei să se stropească pe altar de jur Ómprejur.

Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, care va fi dezlipit de l‚ngă rărunchi.

Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină.

Toată partea bărbătească dintre preoţi să măn‚nce din ea; şi anume s-o măn‚nce Óntr-un loc sf‚nt, căci este un lucru prea sf‚nt.

Cu jertfa pentru vină este ca şi cu jertfa de ispăşire; aceeaşi lege este pentru am‚ndouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispăşirea.

Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o.

Orice jertfă de m‚ncare, coaptă Ón cuptor, gătită pe grătar sau Ón tigaie, să fie a preotului care a adus-o.

Iar orice jertfă de m‚ncare, frăm‚ntată cu untdelemn şi uscată, să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca şi a celuilalt.

Iată legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului.

Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, Ómpreună cu jertfa de mulţumire, nişte turte nedospite, frăm‚ntate cu untdelemn, nişte plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn, şi nişte turte din floarea de făină, prăjite şi frăm‚ntate cu untdelemn.

Pe l‚ngă aceste turte, să aducă şi p‚ine dospită pentru darul lui de m‚ncare, Ómpreună cu jertfa lui de laudă şi de mulţumire.

Din toate acele daruri să aducă Domnului c‚te o bucată, ca dar ridicat; ea să fie a preotului care stropeşte s‚ngele jertfei de mulţumire.

Carnea jertfei de laudă şi de mulţumire să fie m‚ncată chiar Ón ziua Ón care este adusă; să nu se lase nimic din ea p‚nă dimineaţa.

Dacă aduce cineva o jertfă pentru Ómplinirea unei juruinţe, sau ca dar de bună voie, jertfa să fie m‚ncată chiar Ón ziua c‚nd o va aduce; iar ce va răm‚ne din ea, să se măn‚nce a doua zi.

Ce va mai răm‚ne din carnea vitei p‚nă a treia zi, să fie ars Ón foc.

Dacă s-ar Ónt‚mpla să măn‚nce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită, şi nu se va ţine Ón seamă celui ce a adus-o: ci va fi un lucru ur‚cios, şi oricine va m‚nca din ea Óşi va purta vina.

Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie m‚ncată: ci trebuie arsă Ón foc. Orice om curat poate să măn‚nce carne; dar acela care, găsindu-se Ón stare de necurăţenie, va m‚nca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.

Şi cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune omenească, fie de un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune, şi va m‚nca din carnea jertfei de mulţumire care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune: ,Să nu m‚ncaţi grăsime de bou, de miel sau de capră.

Grăsimea unui dobitoc mort sau sf‚şiat de fiară va putea să fie Óntrebuinţată la orice altceva, numai să n-o m‚ncaţi.

Căci cine va m‚nca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din poporul său.

Să nu m‚ncaţi s‚nge, nici de pasăre, nici de vită, Ón toate locurile Ón care veţi locui.

Cine va m‚nca vreun fel de s‚nge, va fi nimicit din poporul său!î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire, să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire.

Să aducă cu m‚inile lui ceea ce trebuie mistuit de foc Ónaintea Domnului; şi anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să-l legene Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat Ónaintea Domnului.

Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron şi al fiilor lui.

Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului şi spata dreaptă, aduc‚nd-o ca dar luat prin ridicare.

Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va aduce s‚ngele şi grăsimea jertfei de mulţumire.

Căci Eu iau din jertfele de mulţumire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat, şi spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, şi le dau preotului Aaron şi fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel.

Acesta este dreptul, pe care li-l va da ungerea lui Aaron şi a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc Ónaintea Domnului, din ziua c‚nd vor fi Ónfăţişaţi ca să fie Ón slujba Mea ca preoţi.

Iată ce porunceşte Domnul să le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii lor.î Aceasta este legea arderii de tot, a darului de m‚ncare, a jertfei de ispăşire, a jertfei pentru vină, a Ónchinării Ón slujba Domnului, şi a jertfei de mulţumire.

Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai, Ón ziua c‚nd a poruncit copiilor lui Israel să-şi aducă darurile Ónaintea Domnului, Ón pustia Sinai.