Book of Leviticus, глава 8

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIa pe Aaron şi pe fiii lui Ómpreună cu el, veşmintele, untdelemnul pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispăşire, cei doi berbeci şi coşul cu azimile, şi cheamă toată adunarea la uşa cortului Ónt‚lnirii.î Moise a făcut cum Ói poruncise Domnul; şi adunarea s-a str‚ns la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Moise a zis adunării: ÑIată ce a poruncit Domnul să se facă.î Moise a adus pe Aaron şi pe fiii lui, şi i-a spălat cu apă.

A pus tunica pe Aaron, l-a Óncins cu br‚ul, l-a Ómbrăcat cu mantia, şi a pus pe el efodul, pe care l-a str‚ns cu br‚ul efodului cu care l-a Ómbrăcat.

I-a pus pieptarul, şi a pus Ón pieptar Urim şi Tumim.

I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a aşezat placa de aur, cununa Ómpărătească sf‚ntă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sf‚ntul locaş şi toate lucrurile, care erau Ón el, şi le-a sfinţit.

A stropit cu el altarul de şapte ori, şi a uns altarul şi toate uneltele lui, şi ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească.

Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, şi l-a uns, ca să-l sfinţească.

Moise a adus şi pe fiii lui Aaron; i-a Ómbrăcat cu tunicile, i-a Óncins cu br‚iele, şi le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

A apropiat apoi viţelul adus ca jertfă de ispăşire; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus m‚inile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispăşire.

Moise l-a junghiat, a luat s‚nge, şi a uns cu degetul coarnele altarului de jur Ómprejur, şi a curăţit altarul; celălalt s‚nge l-a turnat la picioarele altarului, şi l-a sfinţit astfel, făc‚nd ispăşire pentru el.

A luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor, şi le-a ars pe altar.

Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel şi anume: pielea, carnea şi balega, le-a ars Ón foc, afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul.

A apropiat apoi berbecul pentru arderea de tot; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus m‚inile pe capul berbecului.

Moise l-a junghiat, şi a stropit s‚ngele pe altar de jur Ómprejur.

A tăiat berbecul Ón bucăţi, şi a ars capul, bucăţile şi grăsimea.

A spălat cu apă măruntaiele şi picioarele, şi a ars tot berbecul pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

A adus apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru Ónchinarea Ón slujba Domnului; şi Aaron şi fiii lui şi-au pus m‚inile pe capul berbecului.

Moise a junghiat berbecul, a luat din s‚ngele lui, şi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al m‚inii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.

A adus pe fiii lui Aaron, a pus s‚nge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al m‚inii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar s‚ngele rămas l-a stropit pe altar de jur Ómprejur.

A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor, şi spata dreaptă; a luat de asemenea din coşul cu azimi, pus Ónaintea Domnului, o turtă fără aluat, o turtă de p‚ine făcută cu untdelemn şi o plăcintă, şi le-a pus pe grăsime şi pe spata dreaptă.

Toate aceste lucruri le-a pus Ón m‚inile lui Aaron şi Ón m‚inile fiilor săi, şi le-a legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca dar legănat Ónaintea Domnului.

Apoi Moise le-a luat din m‚inile lor, şi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta a fost jertfa de Ónchinare Ón slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Moise a luat pieptul berbecului de Ónchinare Ón slujba Domnului şi l-a legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta ca dar legănat Ónaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.

Moise a luat din untdelemnul pentru ungere şi din s‚ngele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Aaron şi veşmintele lor; şi a sfinţit astfel pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Aaron şi veşmintele lor Ómpreună cu el.

Moise a zis lui Aaron şi fiilor lui: ÑFierbeţi carnea la uşa cortului Ónt‚lnirii; acolo s-o m‚ncaţi, Ómpreună cu p‚inea care este Ón coş pentru jertfa de Ónchinare Ón slujba Domnului, cum am poruncit, zic‚nd: ,Aaron şi fiii lui s-o măn‚nce.í Iar partea care va mai răm‚ne din carne şi din p‚ine, s-o ardeţi Ón foc.

Timp de şapte zile, să nu ieşiţi deloc din uşa cortului Ónt‚lnirii, p‚nă se vor Ómplini zilele pentru Ónchinarea voastră Ón slujba Domnului; căci şapte zile se vor Óntrebuinţa pentru Ónchinarea voastră Ón slujba Domnului.

Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă şi de acum Óncolo ca ispăşire pentru voi.

Să răm‚neţi dar şapte zile la uşa cortului Ónt‚lnirii, zi şi noapte, şi să păziţi poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci aşa mi s-a poruncit.î Aaron şi fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.