The Gospel According to Luke, глава 21

Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut pe nişte bogaţi care Óşi aruncau darurile Ón vistierie.

A văzut şi pe o văduvă săracă, arunc‚nd acolo doi bănuţi.

Şi a zis: ÑAdevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult dec‚t toţi ceilalţi; căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.î Pe c‚nd vorbeau unii despre Templu, că era Ómpodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis: ÑVor veni zile c‚nd, nu va răm‚ne aici piatră pe piatră, care să nu fie dăr‚mată.î ÑŒnvăţătoruleî, L-au Óntrebat ei, Ñc‚nd se vor Ónt‚mpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul c‚nd se vor Ónt‚mpla aceste lucruri?î Isus a răspuns: ÑBăgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi Ón Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosulí, şi ,Vremea se apropie.í Să nu mergeţi după ei.

C‚nd veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăim‚ntaţi; pentru că Ónt‚i trebuie să se Ónt‚mple aceste lucruri. Dar sf‚rşitul nu va fi Óndată.

ÑApoiî, le-a zis El, Ñun neam se va scula Ómpotriva altui neam, şi o Ómpărăţie Ómpotriva altei Ómpărăţii.

Pe alocuri vor fi mari cutremure de păm‚nt, foamete şi ciumă; vor fi arătări Ónspăim‚ntătoare, şi semne mari Ón cer.

Dar Ónainte de toate acestea, vor pune m‚inile pe voi, şi vă vor prigoni: vă vor da pe m‚na sinagogilor, vă vor arunca Ón temniţe, vă vor t‚rÓ Ónaintea Ómpăraţilor şi Ónaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu.

Aceste lucruri vi se vor Ónt‚mpla ca să fiţi mărturie.

Ţineţi bine minte, să nu vă g‚ndiţi mai dinainte ce veţi răspunde; căci vă voi da o gură şi o Ónţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta Ómpotrivă toţi potrivnicii voştri.

Veţi fi daţi Ón m‚inile lor p‚nă şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorÓ pe mulţi dintre voi.

Veţi fi ur‚ţi de toţi din pricina Numelui Meu.

Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde.

Prin răbdarea voastră, vă veţi c‚ştiga sufletele voastre.

C‚nd veţi vedea Ierusalimul Ónconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.

Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre Ón el.

Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se Ómplinească tot ce este scris.

Vai de femeile care vor fi Ónsărcinate, şi de cele ce vor da ţ‚ţă Ón acele zile! Pentru că va fi o str‚mtorare mare Ón ţară, şi m‚nie Ómpotriva norodului acestuia.

Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat Ón picioare de neamuri, p‚nă se vor Ómplini vremurile neamurilor.

Vor fi semne Ón soare, Ón lună şi Ón stele. Şi pe păm‚nt va fi str‚mtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii Óşi vor da sufletul de groază, Ón aşteptarea lucrurilor care se vor Ónt‚mpla pe păm‚nt; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.

Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.

C‚nd vor Óncepe să se Ónt‚mple aceste lucruri, să vă uitaţi Ón sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.î Şi le-a spus o pildă: ÑVedeţi smochinul şi toţi copacii.

C‚nd Ónfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.

Tot aşa, c‚nd veţi vedea Ónt‚mpl‚ndu-se aceste lucruri, să ştiţi că Œmpărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, p‚nă c‚nd se vor Ómplini toate aceste lucruri.

Cerul şi păm‚ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Luaţi seama la voi Ónşivă, ca nu cumva să vi se Óngreuieze inimile cu Ómbuibare de m‚ncare şi băutură, şi cu Óngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.

Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa păm‚ntului.

Vegheaţi dar Ón tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor Ónt‚mpla, şi să staţi Ón picioare Ónaintea Fiului omului.î Ziua, Isus Ónvăţa pe norod Ón Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea Ón muntele care se cheamă muntele Măslinilor.

Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El Ón Templu, ca să-L asculte.