The Gospel According to Matthew, глава 11

După ce a isprăvit de dat Ónvăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să Ónveţe pe oameni, şi să propovăduiască Ón cetăţile lor.

Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos, şi a trimis să-L Óntrebe prin ucenicii săi: ÑTu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?î Drept răspuns, Isus le-a zis: ÑDuceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: Orbii Óşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii Ónvie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.î Pe c‚nd se duceau ei, Isus a Ónceput să vorbească noroadelor despre Ioan: ÑCe aţi ieşit să vedeţi Ón pustie? O trestie clătinată de v‚nt?

Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om Ómbrăcat Ón haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt Ón casele Ómpăraţilor.

Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult dec‚t un prooroc; căci el este acela despre care s-a scris: ,Iată, trimit Ónaintea feţei Tale pe solul Meu, care Œţi va pregăti calea Ónaintea Ta.í Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare dec‚t Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic Ón Œmpărăţia cerurilor este mai mare dec‚t el.

Din zilele lui Ioan Botezătorul p‚nă acum, Œmpărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, pun m‚na pe ea.

Căci p‚nă la Ioan au prorocit toţi proorocii şi Legea.

Şi, dacă vreţi să Ónţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.

Cine are urechi de auzit, să audă.

Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, care şed Ón pieţe, şi strigă la tovarăşii lor: ,V-am c‚ntat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am c‚ntat de jale, şi nu v-aţi t‚nguit.í Căci a venit Ioan, nici m‚nc‚nd, nici b‚nd, şi ei zic: ,Are drac!í A venit Fiul omului m‚nc‚nd şi b‚nd, şi ei zic: ,Iată un om m‚ncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!í Totuşi, Œnţelepciunea a fost Óndreptăţită din lucrările ei.î Atunci Isus a Ónceput să mustre cetăţile Ón care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră.

ÑVai de tine, Horazine!î a zis El. ÑVai de tine, Betsaido!î Căci, dacă ar fi fost făcute Ón Tir şi Sidon minunile care au fost făcute Ón voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă.

De aceea vă spun că, Ón ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon dec‚t pentru voi.

Şi tu, Capernaume, vei fi Ónălţat oare p‚nă la cer? Vei fi pogor‚t p‚nă la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute Ón Sodoma minunile, care au fost făcute Ón tine, ea ar fi rămas Ón picioare p‚nă Ón ziua de astăzi.

De aceea, vă spun, că Ón ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei dec‚t pentru tine.î Œn vremea aceea, Isus a luat cuv‚ntul şi a zis: ÑTe laud, Tată, Doamne al cerului şi al păm‚ntului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei Ónţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.

Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!î Toate lucrurile Mi-au fost date Ón m‚ini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi Ómpovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi Ónvăţaţi de la Mine, căci Eu sunt bl‚nd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.î