The Gospel According to Matthew, глава 28

La sf‚rşitul zilei Sabatului, c‚nd Óncepea să se lumineze Ónspre ziua dint‚i a săptăm‚nii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă morm‚ntul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de păm‚nt; căci un Ónger al Domnului s-a pogor‚t din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa morm‚ntului, şi a şezut pe ea.

Œnfăţişarea lui era ca fulgerul, şi Ómbrăcămintea lui albă ca zăpada.

Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi.

Dar Óngerul a luat cuv‚ntul, şi a zis femeilor: ÑNu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.

Nu este aici; a Ónviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a Ónviat dintre cei morţi. Iată că El merge Ónaintea voastră Ón Galilea; acolo Œl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.î Ele au plecat repede de la morm‚nt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

Dar iată că le-a Ónt‚mpinat Isus, şi le-a zis: ÑBucuraţi-vă!î Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele, şi I s-au Ónchinat.

Atunci Isus le-a zis: ÑNu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă Ón Galilea: acolo Mă vor vedea.î Pe c‚nd se duceau ele, au intrat Ón cetate unii din străjeri, şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele Ónt‚mplate.

Aceştia s-au adunat Ómpreună cu bătr‚nii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani, şi le-au zis: ÑSpuneţi aşa: ,Ucenicii Lui au venit noaptea, pe c‚nd dormeam noi, şi L-au furat.í Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, Ól vom potoli noi, şi vă vom scăpa de grijă.î Ostaşii au luat banii, şi au făcut cum i-au Ónvăţat. Şi s-a răsp‚ndit zvonul acesta printre Iudei p‚nă Ón ziua de astăzi.

Cei unsprezece ucenici s-au dus Ón Galilea, Ón muntele unde le poruncise Isus să meargă.

C‚nd L-au văzut ei, I s-au Ónchinat, dar unii s-au Óndoit.

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: ÑToată puterea Mi-a fost dată Ón cer şi pe păm‚nt.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botez‚ndu-i Ón Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf‚ntului Duh.

Şi Ónvăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi Ón toate zilele, p‚nă la sf‚rşitul veacului. Amin.